495

Iqtidorli talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo‘limi

Iqtidorli talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etish sektori

Akademiyadagi Iqtidorli talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo‘limi oʻz faoliyatida Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlariga, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari qarorlariga, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlariga, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy taʼlim, fan va innovatsiyalar vazirligi buyruqlari va topshiriqlariga, Oliy taʼlim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Yoshlar akademiyasining ko‘rsatma va topshiriqlariga, Akademiya rahbariyati buyruqlari va topshiriqlariga muvofiq faoliyay yuritadi.

Bo‘limning asosiy maqsad va vazifalari

 •  iqtidorli talabalar va magistrantlarni ilmiy-tadqiqot ishlariga keng jalb etish hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, Imom al-Buxoriy, Islom Karimov Davlat stipendiyalari, Mahmudxo‘ja Behbudiy nomidagi maxsus stipendiya tanlovida ishtirok etishlarini ta’minlash;
 •  talabalarining ilmiy qobiliyati va ijod erkinligini oshirish, shuningdek ularda o‘quv jarayoni va kelajakda amalga oshiradigan amaliy faoliyatida tashabbuskorlik hissini shakllantirish va rivojlantirish;
 •  talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini amalga oshirish yo‘li bilan o‘z mutaxassisligiga bo‘lgan ijodiy yondashuvini shakllantirish, bo‘lajak mutaxassislarning shaxsiy professional xususiyatlarini shakllantirishga ko‘maklashish;
 •  Oʻzbekiston xalqaro islom akademiyasidagi tegishli soha yo‘nalishlari bo‘yicha yangi avlod ilm-fan jamoalari va maktablarini shakllantirish, iqtidorli talabalarni Respublika va xalqaro fan olimpiadalarida hamda davlat mukofotlari tanlovlarida faol ishtirokini ta’minlash;
 •  talabalarni Akademiyada bajariladigan ilmiy tadqiqot loyihalariga keng jalb qilish, yoshlar akademiyasi liderlari saylovini Yoshlar bilan ishlash, ma’naviyat va ma’rifat bo‘limi hamkorligida tashkil etish va ularning faoliyat olib borishiga ko‘mak berish;

 

Сектор организации научно-исследовательской деятельности талантливых студентов

В своей деятельности отдел по организации научно-исследовательской деятельности талантливых студентов Академии соблюдает Конституцию и законы Республики Узбекистан, решения Палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, постановления, постановления и приказами Президента Республики Узбекистан, решениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, Высшее образование Республики Узбекистан, наука и ведет активную деятельность в соответствии с приказами и поручениями Министерства инноваций, инструкции и поручения Молодежной академии Министерства высшего образования, науки и инноваций, а также приказы и поручения руководства Академии.

Основные цели и задачи кафедры

- широкое привлечение талантливых студентов и аспирантов к научно-исследовательской работе и обеспечение их участия в конкурсе специальных стипендий имени Президента Республики Узбекистан Имама аль-Бухари, Государственных стипендий Ислама Каримова, Махмудходжи Бехбуди;

- повышать научные способности и свободу творчества студентов, а также формировать и развивать чувство инициативы в их учебном процессе и будущей практической деятельности;

- формирование творческого подхода студентов к своей специальности путем осуществления научно-исследовательской деятельности, способствующей формированию личностно-профессиональных характеристик будущих специалистов;

- Формирование научных коллективов и школ нового поколения по профильным направлениям Международной исламской академии Узбекистана, обеспечение активного участия талантливых студентов в республиканских и международных научных олимпиадах и конкурсах государственных наград;

- широкое привлечение студентов к научно-исследовательским проектам, осуществляемым в Академии, организация выборов руководителей молодежной академии совместно с отделом молодежной работы, духовности и просвещения и поддержка их деятельности;

Sector for organizing research activities of talented students

In its activities, the department for organizing research activities of talented students of the Academy complies with the Constitution and laws of the Republic of Uzbekistan, decisions of the Chambers of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, resolutions, resolutions and orders of the President of the Republic of Uzbekistan, decisions and orders of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, Higher Education of the Republic of Uzbekistan, science and is active in accordance with the orders and instructions of the Ministry of Innovation, instructions and instructions of the Youth Academy of the Ministry of Higher Education, Science and Innovation, as well as orders and instructions of the leadership of the Academy.

Main goals and objectives of the department

- wide involvement of talented students and graduate students in research work and ensuring their participation in the competition of special scholarships named after the President of the Republic of Uzbekistan Imam al-Bukhari, State Scholarships of Islam Karimov, Mahmudhodji Behbudi;

- increase the scientific abilities and creative freedom of students, as well as form and develop a sense of initiative in their educational process and future practical activities;

- formation of students’ creative approach to their specialty by carrying out research activities that contribute to the formation of personal and professional characteristics of future specialists;

- Formation of scientific teams and schools of a new generation in the specialized areas of the International Islamic Academy of Uzbekistan, ensuring the active participation of talented students in republican and international scientific Olympiads and state award competitions;

- wide involvement of students in research projects carried out at the Academy, organization of elections of leaders of the youth academy together with the department of youth work, spirituality and education and support of their activities;

 

F.I.SH.: Xolmatov Xusniddin Asurovich

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi Iqtidorli talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo‘limi muhandisi

Ma’lumoti: oliy 2016-yil Toshkent islom universiteti (kunduzgi) 2019-yil O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi (magistratura) Dinshunos

Ilmiy unvoni: yo‘q.

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: tarix, dinshunoslik 

Chet tillarni bilishi: ingliz tili

 

Asosiy ilmiy ishlari: 

 • ОТНОШЕНИЕ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА К РЕЛИГИОЗНЫМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ В ТУРКЕСТАНСКОЙ AССР” mavzusidagi maqola;
 • “BUXORO AMIRLIGINING TA’LIM TIZIMI” mavzusidagi tezis;
 • “SAMARQANDAGI MIRZO ULUG‘BEK MADRASASI TARIXI VA TA’LIM TIZIMI” mavzusidagi tezis;
 • “XIX ASR OXIRI - XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONDAGI TA’LIM MUASSASALARI FAOLIYATI” mavzusidagi tezis;
 • “SAMARQANDAGI MIRZO ULUG‘BEK MADRASASI TARIXI VA TA’LIM TIZIMI” mavzusidagi tezis;
 • “MARKAZIY OSIYODA MADRASALARNING PAYDO BO‘LISH TARIXI” mavzusidagi tezis;
 • “XX asr boshlarida turkiston madrasalari faoliyatining tugatilishi” mavzusidagi tezis;
 • “O‘rta asrlarda madrasa va universitetlar” mavzusidagi tezis;

Ilmiy ishlari havolasi: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=Xs1xp0kAAAAJ 

Elektron manzili: x.xolmatov@iiau.uz

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 00 65

Qo‘shimcha mutolaa uchun tavsiya

Izoh qoldirish